Bro­lagt m skan­da­ler

BT - - KULTUR -

Skan­da­ler er ef­ter­hån­den en fast del af den år­li­ge for­tæl­ling om Me­lo­di Grand Prix. De se­ne­re år har Dan­mark lig­get til 12 po­int, når det kom­mer til den slags. Med det enor­me øko­no­mi­ske rod om­kring 2014- grand­prixet på Res­f­ha­leø­en som det helt sto­re skan­da­les­ven­destyk­ke. De se­ne­ste par år er DR og dets sam­ar­bejds­part­ne­re ved et par be­drø­ve­li­ge uheld kom­met til at læk­ke årets fi­na­le­me­lo­di­er, in­den det egent­lig var me­nin­gen. I år blev me­lo­di­er­ne læk­ket på Spo­ti­fy.

Ud­over det uhel­di­ge ’ læk’ op­le­ve­de Dan­mark og­så en skan­da­le­klas­si­ker.

Den tid­li­ge­re grand­prix- vin­der Em­me­lie de Fo­re­sts ’ Ne­ver Alo­ne’ end­te i fi­na­len i Anja Nis­sens ver­sion, men in­den da var den ud­sat for en del kon­tro­vers. Blød af­le­ve­ring Em­me­lie sang den fle­re gan­ge på en tur­né i 2014, hvor den blev hørt af fle­re tu­sin­de dan­ske­re. Pro­ble­met er, at DRs reg­ler desan­gå­en­de – til­sy­ne­la­den­de – er gla­s­kla­re. Iføl­ge reg­ler­ne må en me­lo­di ik­ke ha­ve væ­ret frem­ført, ud­gi­vet el­ler solgt uden DRs kla­re til­la­del­se. Her­un­der væ­re frem­ført på of­fent­ligt sted.

Det lig­ne­de en diskva­li­fi­ka­tion, men DRs un­der­hold­nings­chef Jan Lund­me lod det væ­re op til EBU, om ’ Ne­ver Alo­ne’ al­li­ge­vel skul­le ha­ve chan­cen. EBU end­te som be­kendt med at ta­ge Lund­mes blø­de af­le­ve­ring ned med bry­stet – og gav san­gen en form for dis­pen­sa­tion for uni­o­nens eg­ne reg­ler, der tek­nisk set er knap så kla­re.

Her er, hvad nog­le af de øv­ri­ge lan­de har væ­ret igen­nem af kon­tro­ver­ser frem mod fi­na­len den 14. maj i Sto­ck­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.