Ed

BT - - KULTUR -

Nor­ge: Ko­pi af sig selv Det

NRK Ukrai­ne/ Rusland: Pro­vo­ka­tion el­ler skæb­ne­hi­sto­rie Prø­ver Ukrai­ne at gø­re grin med Rusland? Det er spørgs­må­let, eft er Ukrai­ne valg­te Sus­an­na Ja­ma­la­di­nova – Ja­ma­la – til at re­præ­sen­te­re lan­det i Sto­ck­holm. Hen­des sang ’ 1944’ re­fe­re­rer til Jo­seph Stal­ins mas­se­deporta­tion af et­ni­ske ta­ta­rer fra Krim i 1944. Ja­ma­la er selv Krim- ta­tar. Hen­des ol­de­mor delt­og i Stal­ins mas­seud­rens­ning. Ja­ma­la af­vi­ser blankt, at det skul­le væ­re po­li­tisk. ’ Det hand­ler om en men­ne­ske­skæb­ne,’ si­ger hun og til­fø­jer sar­do­nisk: ’ Hvor­dan skul­le en sang om en for­bry­del­se kun­ne væ­re an­ti- rus­sisk?’. Den magt­ful­de rus­si­ske po­li­ti­ker Vi­ta­ly Mi­lo­nov me­ner, at san­gen er en util­ste­delig pro­vo­ka­tion. Han har fo­re­slå­et, at Rusland ind­sen­der en sang til kon­kur­ren­cen som svar. I 2009 pro­vo­ke­re­de Ge­or­gi­en Rusland med san­gen ’ We Don’t Wan­na Put In’. En tals­mand for EBU si­ger: » Eks­pli­cit­te po­li­ti­ske bud­ska­ber er ik­ke til­ladt, me­lo­di­er­ne bør ik­ke brin­ge kon­kur­ren­cen i miskre­dit el­ler ha­ve kom­merci­el­le bud­ska­ber. « Sve­ri­ge: Ko­pi af Mol­d­ova Sven­sker­nes år­li­ge Me­lo­di­festi­va­len- skan­da­ler har ek­stra me­get swung i år. Dels blev en af vort bro­der­lands mest ru­ti­ne­re­de Me­lo­di Grand Prix- san­ge­re An­na Book ( foto) diskva­li­fi ce­ret. Dels var tek­sten til hen­des ’ Him­mel för två ( Hea­ven for Two)’ skre­vet af kri­mi­dron­nin­gen Ca­mil­la Läck­berg. Det vi­ste sig, at san­gen min­de­de alt for me­get om det mol­d­o­vi­ske bi­drag på Refsha­leø­en i 2014, ’ Taking Ca­re of a Bro­ken Heart’, sun­get af Fe­li­cia Du­naf. De to san­ge er oveni­kø­bet skre­vet af de sam­me kom­po­ni­ster. Den væ­sent­lig­ste for­skel var Läck­bergs tekst. Hver­ken Book el­ler den sven­ske ud­væl­gel­ses­ko­mi­te – el­ler ret man­ge an­dre for den sags skyld – hav­de bidt mær­ke i den mol­d­o­vi­ske sang. Hvi­derusland: Nø­gen med ul­ve Som nævnt i BT for­le­den har den hvi­derus­si­ske fi na­list Ivan – Ale­xan­der Iva­nov – en plan om at op­træ­de nø­gen med to ul­ve i Sto­ck­holm. Det er i hvert fald, hvad hans pro­du­cer og sangskri­ver Vik­tor Dro­bish si­ger til Li­feNews. ru. Bil­le­det stam­mer fra en vi­deo, der skal fo­re­stil­le at væ­re op­ta­get un­der prø­ver­ne til Ivans sce­nes­how. Det er dog tvivl­s­omt, om man selv i en re­el dik­ta­tur­stat som Hvi­derusland kan væ­re så nai­ve at tro, at EBU vil dis­pen­se­re for si­ne reg­ler om in­gen le­ven­de dyr på sce­nen. El­ler til­la­de en nø­gen mand på sce­nen. Fle­re grand­prix­fans me­ner, at der må væ­re ta­le om en form for re­k­la­mestunt el­ler må­ske en tid­lig aprils­nar. Vi­deo­en har væ­ret til­gæn­ge­lig på in­ter­net­tet i et par uger.

An­ton, Ru­mæ­ni­ens re­præ­sen­tant i fi na­len i Sto­ck­holm i maj, fy­re­de en af de kor­san­ge­re, der hjalp ham til at vin­de den lo­ka­le kon­kur­ren­ce. I fe­bru­ar må­ned skrev san­ge­r­in­den, Teo­dora Di­nu, på Fa­ce­book: ’ Vej­en til Sto­ck­holm stop­per her’. Se­ne­re for­kla­re­de hun, at Ovi­diu An­ton fy­re­de hende, eft er han op­da­ge­de, at hun hav­de få­et en pla­de­kon­trakt. Over for dc­news. ro kal­der hun sin kor­te grand­prix­del­ta­gel­se for ’ den smuk­ke­ste og mest tri­ste op­le­vel­se i mit liv’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.