Uret tik­ker

BT - - SPORTEN - TRÆNERJAGT

nav­ne­ne fl ore­rer da og­så. Al­le­re­de for to uger si­den gjorde Bech Færø­er­nes land­stræ­ner, Lars Ol­sen, til en hed kan­di­dat, da han om­tal­te den tid­li­ge­re Brønd­by- spil­ler og lands­holds­an­fø­rer som en mand med ’ man­ge af de kva­li­te­ter, vi le­der ef­ter.’

Brønd­by får dog ik­ke fi ngre i Ol­sen uden først at gå igen­nem hans nu­væ­ren­de ar­bejds­gi­ver, det færø­ske fod­bold­for­bund. Men te­le­fo­nen har ik­ke rin­get på klip­peø­er­ne, for­tæl­ler præ­si­den­ten for det færø­ske fod­bold­for­bund.

» Vi har ik­ke hørt fra Brønd­by om­kring Lars Ol­sen, « si­ger Christian An­drea­sen til BT.

Duk­ker Tro­els Be­chs num­mer op på te­le­fon­dis­play­et hos An­drea­sen, slip­per han imid­ler­tid ik­ke sin land­stræ­ner gra­tis. Lars Ol­sen har fi re år til­ba­ge af en kon­trakt med en årsløn på to mil­li­o­ner kro­ner, så der skal pen­ge på bor­det, hvis den tid­li­ge­re OB- og Ran­ders- træ­ner går fra kan­di­dat til at væ­re den ud­valg­te.

» I så fald skal vi selv­føl­ge­lig kom­pen­se­res, « fast­slår Christian An­drea­sen. Adams på li­sten Lars Ol­sens navn er imid­ler­tid ik­ke det ene­ste, der spø­ger om­kring det træ­ner­sæ­de, som Auri Sk­ar­ba­li­us igen eft er­la­der til som­mer. BTs kil­der for­tæl­ler, at klu­be­jer Jan Bech An­der­sen læn­ge har haft lyst til at smi­de pen­ge eft er et stort navn til træ­ner­po­sten, i ste­det for at ’ spil­de dem’ på trans­fer­mar­ke­det. Men i kølvan­det på Oscar- gate og Bech An­der­sens kom­men­de fra­træ­den fra po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand står Tro­els Bech i hø­je­re grad ale­ne med ’ Pro­jekt Ny Træ­ner’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.