Brønd­by og den da­len­de ap­pel

BT - - SPORTEN -

UDE I DET kom­merci­el­le me­di­e­mar­ked, hvor man ar­bej­der med su­per­liga­fod­bold, fi ndes den­ne læ­re­sæt­ning: Kan man kom­me til at vi­se Brønd­by el­ler FC Kø­ben­havn, så ta­ger man Brønd­by el­ler FCK. Især Brønd­by. Så­dan var det ind­til i går. Her blev det off ent­lig­gjort, hvor­dan Vi­a­sat og Di­scove­ry har valgt de­res kam­pe til de kom­men­de spil­ler­un­der i Su­per­liga­en, og Brønd­by står over for man­dagskam­pe i bå­de 28. og 31. spillerunde, hvor hol­det mø­der hen­holds­vis FC Nord­s­jæl­land og Vi­borg FF på hjem­me­ba­ne. Det kan ly­de ube­ty­de­ligt, men er det ik­ke. Det er op­sigtsvæk­ken­de, at man fra­væl­ger Brønd­by, der no­to­risk er kendt som den bed­ste va­re i tv- pak­ken med i hvert fald 100.000 stort set sik­re se­e­re. Man­ge gan­ge en del fl ere. Det er den va­re, som tv- sta­tio­ner­ne har at til­by­de an­non­cø­rer­ne til især se­er­ne mel­lem 15 og 50 år, der kal­des den kom­merci­el­le må­l­grup­pe,

Men Vi­a­sat har i 28. spillerunde valgt FC Midtjyl­land- AGF og Di­scove­ry her­eft er OB- FCK. I 31. spillerunde har Vi­a­sat valgt AaB- Es­b­jerg, mens Di­scove­ry har ta­get Ho­bro- FCK.

Der er helt sik­kert man­ge fi ne for­kla­rin­ger på det: Glen Rid­ders­holm ven­der til­ba­ge til Her­ning. OB- FCK er en stor kamp, og det er ik­ke us­and­syn­ligt, at FCK i en af de to spil­ler­un­der gør sig til en tid­lig dansk me­ster, og at man så­le­des kan stå for en guld­fejring. Det har be­ty­det no­get, da man valg­te hos Di­scove­ry, for­tæl­ler An­ders Bay, kon­sti­tu­e­ret sport­s­di­rek­tør, hos Di­scove­ry. MEN SOM JEG hør­te det for­mu­le­ret i går, har man ude på tv- sta­tio­ner­ne mas­se­vis af an­dre gan­ge sag­tens kun­net få øje på de go­de hi­sto­ri­er al­le mu­li­ge an­dre ste­der end i Brønd­bys kam­pe for så al­li­ge­vel at træff e det kom­merci­el­le valg og væl­ge Brønd­bys kam­pe. Og Brønd­bys man­ge se­e­re. For­di det er den gps, man navi­ge­rer eft er.

Så det­te er selv­føl­ge­lig og­så et sig­nal om, at det pro­dukt, Brønd­by til­by­der som tv- va­re, re­præ­sen­te­rer en da­len­de kva­li­tet. Da jeg i går skrev og spurg­te Vi­a­sats re­dak­tions­chef, Kim Mik­kel­sen, om be­væg­grun­den for fra­val­get, sva­re­de han:

» Man­tra­et er, at vi ta­ger de kam­pe, som ud fra en sam­let vur­de­ring gi­ver mest me­ning for MTG ( Mo­dern Ti­mes Group, red.). Brønd­by har hi­sto­risk væ­ret den mest at­trak­ti­ve klub at vi­se på tv. De er sta­dig at­trak­ti­ve, men de­res fø­rer­po­si­tion er ik­ke så ud­talt og en­si­dig som i tid­li­ge­re år. Det er vel kun na­tur­ligt i kølvan­det på en ræk­ke sæ­so­ner, hvor klub­ben sport­s­ligt ik­ke har præ­ste­ret så godt, som den gjorde tid­li­ge­re. «

Det er klar ta­le om en klub, der ta­ber i ap­pel. I SID­STE UGE så vi, at Brønd­by ik­ke vil­le fl yt­te kamp­start i en ti­me fra 18 til 19, så Vi­a­sat- ho­ved­ka­na­len 3+ bå­de kun­ne vi­se For­mel 1- grand­prix’et i Ba­hrain for at gå over i FCM- Brønd­by. Det hand­le­de om hen­sy­net til Brønd­by- fans, der hav­de langt til kam­pen og hjem igen, sag­de klub­ben. Det var for­ment­lig en po­pu­lær ge­stus på tri­bu­ner­ne, men dog og­så en over­ra­sken­de man­gel på fl ek­si­bi­li­tet over for en kom­merci­el part­ner, der over tre år har lagt en mil­li­ard kro­ner til klub­ber­ne for ret­tig­he­der­ne. Vi tal­te en ti­me, og de un­dre­de sig rundt om­kring, ved jeg. Se­er­tal­le­ne var i øv­rigt bar­ske ved fod­bold­kam­pen, der kun trak 89.000 se­e­re - fær­re, end der blev hæn­gen­de for at se ned­takt på For­mel 1 og en af­grund fra de 235.000, der så grand­prixet.

Er Brønd­by- de­gra­de­rin­gen til tred­je­valg så en straf? Kim Mik­kel­sen hen­vi­ser til sit oven­stå­en­de svar.

De nye kamp­ti­der er for­delt de før­ste fo­re­spørgs­ler, der end­te i For­mel 1- bal­la­den, så en­hver kan tæn­ke sit.

Jes­per Jør­gen­sen, Brønd­by- di­rek­tør, vend­te ik­ke til­ba­ge på mi­ne opkald og be­ske­der man­dag om, hvor­dan man i Brønd­by har mod­ta­get nyhe­der­ne, som for­ment­lig kom­mer til at ko­ste klub­ben pen­ge i tab­te tilsku­e­re. Et kva­li­fi ce­ret gæt er 3- 4.000 tilsku­e­re per kamp. Men jeg ved, at der, da kamp­val­ge­ne blev sendt ud til klub­ber­ne, lan­de­de et svar i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, hvor Brønd­by bad om at spil­le lør­dag i ste­det for man­dag af sport­s­li­ge hen­syn - med hen­vis­ning til, at der føl­ger midt­u­ger­un­der eft er beg­ge Brønd­bys man­dagskam­pe. Og med dem få da­ges hvi­le.

Det er li­ge præ­cis nul mil­li­me­ter for­skel­ligt fra det, der har væ­ret al­le an­dre holds vir­ke­lig­hed i fl ere sæ­so­ner. Der er de da­ge mel­lem kam­pe­ne, som reg­ler­ne fo­re­skri­ver. Brønd­by er ba­re hav­net i en vir­ke­lig­hed, hvor man i hvert fald li­ge nu ik­ke er no­get sær­ligt, som har sin fa­ste plads en søn­dag klok­ken 18.00.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.