KON­GENS FALD

BT - - SPORTEN -

der at­ter må bi­de i det tæt­klip­pe­de Pin­to, og ef­ter­føl­gen­de blev han of­græs på Camp Nou. Den hår­de spil­fer for mas­siv kri­tik. le­må­de ko­ster de bol­sje­stri­be­de » Jeg tror ik­ke, vi kun­ne ha­ve få­et mod­stan­de­re fra Atlético Madrid en hår­de­re mod­stan­der. De forik­ke fær­re end seks gu­le kort, men sva­rer bed­re end al­le an­dre, « sag­de Die­go Si­meo­nes slag­plan er ef­fek­tiv, klub­bens be­sty­rel­ses­med­lem Javi­er Jeg tror ik­ke,

og de i alt 24 for­se­el­ser spo­le­rer det Bor­das som re­ak­tion på lod­træ­kvi kun­ne ha­ve po­le­re­de fod­bold­spil så me­get, at nin­gen til den­ne sæ­sons kvart­fi­na

ler.Mes­si en­der kam­pen me­re lig­gen­de få­et en hår­de­re

end stå­en­de. Før­ste op­gør i af­ten på Camp Nou mod­stan­der. De er ik­ke ble­vet nem­me­re af, at Bar­ce

lo­nas num­mer 10 spil­le­de en for­fær­for­sva­rer bed­re end

de­lig kamp i 1- 2 ne­der­la­get i El Cláal­le an­dre si­co, hvor Real Madrids Ca­se­miro vi­ste, at ar­gen­ti­ne­ren kan hånd­te­res med vel­ti­me­de, kom­pro­mis­lø­se ak­tio­ner. For før­ste gang si­den sep­tem­ber må­ned har Mes­si nu for­ladt ba­nen to gan­ge i træk uden at sco­re for Barcelona, og oven i he­le den spil­le­mæs­si­ge bal­la­de træk­ker en ny sag at­ter Lio­nel Mes­sis blak­ke­de mod­ta­ger et gult kort, så er den næ­ste ta­ck­ling li­ge­så syn­gen­de. For slag­pla­nen er hård, men virk­nings­fuld.

Hver gang Mes­si bli­ver ret­vendt, la­ves der fris­park, og på ky­nisk vis los­ses magi­en ud af Lio­nel Mes­si, Tæm­met i El Cla­si­co Ugen ef­ter er det et fak­tum. Året er 2014 og Barcelona er for før­ste gang i seks år sendt ud af Eu­ro­pas stør­ste tur­ne­ring in­den se­mi­fi­na­len med et sam­let ne­der­lag på 1- 2 til skræk­mod­stan­der­ne fra Atlético Madrid. Hvad Lio­nel Mes­si an­går, end­te han det smer­te­ful­de re­tu­ro­p­gør på Vi­cen­te Cal­derón med blot at lø­be 1,5 ki­lo­me­ter læn­ge­re end må­l­mand

TIR TSIRDSADGA 5G. 5 A. PAPRRILIL 2 2001166 skat­te­ry frem i ly­set. Pa­na­maPa­pers – 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter om skat­te­ly - af­slø­rer nem­lig, at Mes­si og fa­de­ren Jor­ge Hora­cio Mes­si er blandt de man­ge ken­dis­ser, som er in­vol­ve­ret i det, der be­trag­tes som den stør­ste sag om skat­te­ly no­gen­sin­de. Skan­da­ler­ne, der tyn­ger Mes­si Man­ge spørgs­mål om Lio­nel Mes­si pres­ser sig på, når han i af­ten træ­der på ba­nen til den hidtil vig­tig­ste kamp i sæ­so­nen. En sæ­son, der i bed­ste fald kan ce­men­te­re hans FC Barcelona- hold som det bed­ste i fod­bold­hi­sto­ri­en, men og­så en sæ­son, der kan få en ka­ta­stro­fal af­slut­ning for ar­gen­ti­ne­ren, som ef­ter we­e­ken­dens mø­de med Real Madrid slås med nye pro­ble­mer bå­de på og uden for ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.