Dom­men over K- Mag

BT - - SPORTEN - EKSPERTERNES DOM

Re­nault var me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig i lø­bet, og Magnus­sen gen­nem­før­te en ag­gres­siv stra­te­gi og slog beg­ge Sau­ber­bi­ler samt We­hr­le­ins Ma­nor på den bag­grund. Det bedst mu­li­ge re­sul­tat ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne Fer­nan­do Alonso, der hav­de få­et start­for­bud på grund af sin ulyk­ke i Au­stra­li­en, og bel­gi­e­ren kør­te sig til po­int i sit al­ler­før­ste grand­prix med en 10.- plads, li­ge for­an Ke­vin Magnus­sen i øv­rigt.

Men me­re om den unge bel­gi­er se­ne­re. Nu skal det først hand­le om For­mel 1s ene­ste dan­sker, der måt­te gen­nem en om­skif­te­lig grand­prixwe­e­kend. Først med en mis­lyk­ket kva­li­fi­ka­tion, straf og der­af en start­pla­ce­ring som num­mer sjok. Der­næst et ra­ce, hvor han igen kæm­pe­de sig godt op gen­nem fel­tet. Tæt på po­in­te­ne Hos Sky Sports får Ke­vin Magnus­sen ka­rak­te­ren 7,5 ud af 10 – her får ni kø­re­re en bed­re ka­rak­ter end den dan­ske Re­nault- kø­rer.

» Ke­vin Magnus­sen hav­de helt sik­kert få­et sin sag for, da han skul­le star­te fra pit- ud­kørs­len ef­ter at ha­ve mis­set et vægt- tjek un­der træ­nin­gen. Men ar­bej­de, det gjorde han. Dan­ske­ren fik mest mu­ligt ud af Re­nault- mo­to­ren og krav­le­de næ­sten ind i po­in­te­ne, « skri­ver Sky Sports.

Her frem­hæ­ves og­så du­el­len med Sau­bers Marcus Eri­cs­son.

» Han var end­da in­vol­ve­ret i nog­le af de mest ind­by­den­de slags­mål i lø­bet af af­te­nen. «

Sky Sports an­fø­rer dog og­så, hvor ud­for­drin­ger­ne lig­ger: » Top­far­ten på langsi­der­ne ser ud til at bli­ve et pro­blem i den­ne sæ­son, hvil­ket Magnus­sen og­så brok­ke­de sig over: ’ Det var umu­ligt at kom­me for­bi Ma­nor, der var som en ra­ket på langsi­der­ne.’ Han har i det mind­ste ty­de­lig­vis kø­re- ev­ner­ne til at ud­fø­re nog­le be­mær­kel­ses­vær­di­ge ma­nøv­rer. «

I årets før­ste grand­prix løb Re­nault- kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer med al­le ro­ser­ne, men i Ba­hrain kom bri­ten slet ik­ke til start på grund af tek­ni­ske pro­ble­mer. Som Sky Sports skri­ver:

» Hvis vi hyl­de­de Jo­ly­on Pal­mer i Au­stra­li­en, fortje­ner Ke­vin Magnus­sen og­så bi­fald – selv om lø­bets ka­o­ti­ske na­tur pas­se­de til ham. «

Hos Au­tosport. com får Ke­vin Magnus­sen ka­rak­te­ren 8 ud af 10 – her får ni kø­re­re den sam­me el­ler en bed­re ka­rak­ter end den dan­ske Re­nault- kø­rer.

» Han får al­li­ge­vel pil op for at hæv­de sig i for­hold til rook­ie- hold- kam­me­ra­ten Pal­mer i en kva­li­fi­ka­tion, der var ir­re­le­vant for ham. « Hvis vi hyl­de­de Jo­ly­on Pal­mer i Au­stra­li­en, fortje­ner Ke­vin Magnus­sen og­så bi­fald

» Re­nault var me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig i lø­bet, og Magnus­sen gen­nem­før­te en ag­gres­siv stra­te­gi og slog beg­ge Sau­ber- bi­ler samt We­hr­le­ins Ma­nor på den bag­grund. Det bedst mu­li­ge re­sul­tat ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne. « Pal­mer får kri­tik Hold­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer får her ka­rak­te­ren ’ 6’ og får kri­tik for at væ­re et kvart se­kund lang­som­me­re end dan­ske­ren i kva­li­fi­ka­tio­nen trods to for­søg på at sæt­te tid mod dan­ske­rens ene.

Hos For­mel 1s of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de kå­rer man vindere og ta­be­re ef­ter hvert løb, og her er der in­gen

LØBSKALENDER 17. APRIL Ki­nas Grand Prix Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it, Shang­hai 1. MAJ Ruslands Grand Prix So­chi Au­todrom, So­chi 15. MAJ Spa­ni­ens Grand Prix Circu­it de Barcelona- Ca­ta­lu­nya, Barcelona 29. MAJ Mo­na­cos Grand Prix Circu­it de Mo­na­co, Mon­te Car­lo 12. JU­NI Ca­na­das Grand Prix Circu­it Gil­les Vil­le­ne­u­ve, Mon­tre­al 19. JU­NI Eu­ro­pe­an Grand Prix Baku Ci­ty Circu­it, Baku 3. JULI Østrigs Grand Prix Red Bull Ring, Spi­el­berg 10. JULI Stor­bri­tan­ni­ens Grand Prix Sil­ver­sto­ne Circu­it, Sil­ver­sto­ne 24. JULI Un­garns Grand Prix Hun­ga­r­or­ing, Bu­da­pe­st 31. JULI Tys­klands Grand Prix Ho­ck­en­heim­ring, Ho­ck­en­heim 28. AU­GUST Bel­gi­ens Grand Prix Circu­it de Spa- Fran­cor­champs, Sta­ve­lot 4. SEP­TEM­BER Ita­li­ens Grand Prix Au­todro­mo Na­zi­o­na­le Mon­za, Mon­za 18. SEP­TEM­BER Sin­ga­po­res Grand Prix Ma­ri­na Bay Stre­et Circu­it, Sin­ga­po­re 2. OK­TO­BER Ma­lay­si­as Grand Prix Se­pang In­ter­na­tio­nal Circu­it, Ku­a­la Lum­pur 9. OK­TO­BER Ja­pans Grand Prix Suzuka In­ter­na­tio­nal Ra­cing Cour­se, Suzuka 23. OK­TO­BER USAs Grand Prix Circu­it of the Ame­ri­cas, Austin, Te­xas 30. OK­TO­BER Me­xi­cos Grand Prix Autódro­mo Her­ma­nos Rodrígu­ez, Me­xi­co Ci­ty 13. NOVEM­BER 27. NOVEM­BER Abu Dha­bis Grand Prix Yas Ma­ri­na Circu­it, Abu Dha­bi pla­ce­ring til Ke­vin Magnus­sen på hver­ken den go­de el­ler dår­li­ge li­ste.

Her er sven­ske Marcus Eri­cs­son dog med blandt vin­der­ne på trods af, at Ke­vin Magnus­sen klem­te sig for­bi til sidst.

Og­så her bli­ver Stof­fel Van­do­or­ne ud­råbt til en vin­der og be­teg­nes ’ su­per- re­ser­ven’: » En frem­ra­gen­de og mo­den præ­sta­tion, « ly­der det.

» I de kom­men­de år vil vi mulig­vis hu­ske Ba­hrain 2016 som Bel­gi­en 1991, da Mi­cha­el Schu­ma­cher gjorde sin en­tre i For­mel 1. «

Stof­fel Van­do­or­ne får i øv­rigt ka­rak­te­ren 9 hos bå­de Sky Sports og Au­tosports.

På et pa­ra­me­ter var Ke­vin Magnus­sen su­verænt den bed­ste i søn­da­gens ør­ken- grand­prix. Må­lt på start­po­si­tion i for­hold til slut­po­si­tion var dan­ske­ren den kø­rer, der for­bed­re­de sig mest af al­le. På grund af start­pla­ce­rin­gen i pit- ud­kørs­len kør­te han sig fra 22.- plad­sen til en 11.- plads, hvil­ket ud­lø­ser et plus på 11.

Det var li­ge en tand bed­re end Da­ni­il Kvy­ats ot­te plus- pla­ce­rin­ger og Fe­lipe Nas­rs syv plus­pla­ce­rin­ger.

Bra­si­li­ens Grand Prix Autódro­mo José Car­los Pa­ce, São Paulo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.