Exit

BT - - NYHEDER -

AF­GANG Islands stats­mi­ni­ster, Sig­mun­dur David Gunn­laugs­son, er trå­dt til­ba­ge som føl­ge af de af­slø­rin­ger, der er kom­met frem i de så­kald­te Pa­na­ma- pa­pi­rer. Det op­ly­ste Si­gur­dur In­gi Jo­hans­son, der er næst­for­mand i stats­mi­ni­ste­rens par­ti, Framsók­nar­fl ok­kurin ( Frem­skridtspar­ti­et), og som er fo­re­slå­et som ny stats­mi­ni­ster.

» Stats­mi­ni­ste­ren med­del­te til par­tiets grup­pe­mø­de, at han vil træ­de til­ba­ge som stats­mi­ni­ster, og at jeg vil over­ta­ge, « sag­de Jo­hans­son til island­sk tv i går.

Jo­hans­son sid­der i dag på po­sten som land­brugs­mi­ni­ster.

Gunn­laugs­son har væ­ret un­der pres, eft er at hans navn er duk­ket op blandt de mil­li­o­ner af do­ku­men­ter, der er læk­ket. De vi­ser, at han – li­ge­som man­ge an­dre – har haft for­bin­del­se til et ad­vo­kat­fi rma i Pa­na­ma, der hjæl­per med skat­te­und­dra­gel­se.

Islands re­ge­rings­par­ti­er vil for­sø­ge at fort­sæt­te som re­ge­ring, skrev det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

Tid­li­ge­re på da­gen mød­tes Gunn­laugs­son med Islands præ­si­dent, Óla­fur Rag­nar Gríms­son, for at be­de ham op­lø­se par­la­men­tet og ud­skri­ve nyvalg.

Men det af­vi­ste præ­si­den­ten med hen­vis­ning til, at han først øn­ske­de at mø­des med de øv­ri­ge par­ti­le­de­re. Po­li­tisk ka­os Men det po­li­ti­ske ka­os, der er op­stå­et i island­sk po­li­tik i kølvan­det på Pa­na­ma- af­slø­rin­ger­ne, er fort­sat ik­ke afk la­ret, sag­de den po­li­ti­ske iagt­ta­ger Ei­ri­kur Berg­mann til NTB.

» Vi har end­nu ik­ke hørt no­get fra le­de­ren af Selv­stæn­dig­heds­par­ti­et el­ler præ­si­den­ten. Det­te er en med­del­el­se fra Gunn­laugs­son og hans par­ti. Det­te er hans eget for­slag, « sag­de Berg­mann.

Han me­ner ik­ke, at for­sla­get om, at Gunn­laugs­son træk­ker sig og par­tiets næst­for­mand fort­sæt­ter som stats­mi­ni­ster, vil væ­re nok til at stop­pe de island­ske pro­te­ster.

» Folk vil ha­ve he­le re­ge­rin­gen væk. De vil ik­ke fi nde sig i det­te, « si­ger han.

Man­dag aft en de­mon­stre­re­de om­kring 20.000 islæn­din­ge for­an Al­tin­get, skri­ver net­a­vi­sen Reykjavik Gra­pe­vi­ne.

Gunn­laugs­son røg ud i et po­li­tisk stormvejr søn­dag aft en, da det blev af­slø­ret, at han og hans ko­ne har væ­ret eje­re af sel­ska­bet Win­tris, som er re­gi­stre­ret i skat­te­ly­et De Bri­ti­ske Jom­fruø­er.

Da de tre sto­re island­ske ban­ker Islands stats­mi­ni­ster Sig­mun­dur David Gunn­laugs­son ta­ger kon­se­kven­sen af at bli­ve af­slø­ret i # pa­na­mapa­pers- sa­gen og træ­der til­ba­ge. Så me­get for halvan­det døgns be­næg­tel­ser. – Lands­banki, Glit­nir og Kaup­t­hing – gik kon­kurs i for­bin­del­se med fi - nanskri­sen, vi­ste det sig, at Win­tris var en af de kre­di­to­rer, som hav­de mil­li­o­ner til go­de hos dem. Det op­ly­ste Gunn­laugs­son al­drig om, hver­ken før el­ler eft er han blev valgt til stats­mi­ni­ster i 2013. Stats­mi­ni­ste­ren med­del­te til par­tiets grup­pe­mø­de, at han vil træ­de til­ba­ge som stats­mi­ni­ster, og at jeg vil over­ta­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.