Op­rør mod ba

BT - - NYHEDER -

TRO­VÆR­DIG­HED op­da­te­ring, der blev lagt ud man­dag. I går aft es var der 423 kom­men­ta­rer, hvor langt de fl este er fra kri­ti­ske kun­der, hvor fl ere af dem tru­er med at skift e bank. Nor­dea: Mi­stil­lid over­ra­sker ik­ke Sø­ren Hansen Re­u­mert, kom­mu­ni­ka­tions­chef for Nor­dea i Dan­mark skri­ver til BT, at man gør et stort ar­bej­de ud af at for­kla­re sig over for de kun­der, der nu over­ve­jer al­ter­na­ti­ve ban­ker, der ik­ke har væ­ret koblet til skat­te­lyskan­da­len.

» Vi vil gø­re alt, hvad vi kan, for at for­kla­re kun­der­ne, hvor­dan vi ser på sa­gen. Vi ta­ger na­tur­lig­vis det her rig­tig al­vor­ligt. Det er ik­ke over­ra­sken­de, at så­dan en me­di­eom­ta­le kan væk­ke stor mi­stil­lid, og at folk re­a­ge­rer og stil­ler spørgs­mål. « Re­ne ban­ker sæl­ger på dy­der­ne Det moral­ske kom­pas er ble­vet så cen­tralt i den fi nan­si­el­le sek­tor, at fl ere ban­ker og­så er be­gyndt at pro­fi le­re sig på bæ­re­dyg­ti­ge vær­di­er. Pe­ter Jen­sen frem­hæ­ver her­un­der især tre ban­ker.

Den ene er Mer­kur An­delskas­se. Ban­ken hæv­der, at den vur­de­rer fi rma­ers bæ­re­dyg­tig­hed, in­den den god­ken­der et lån, og stør­ste­delen af Mer­kurs ud­lån går til om­rå­der­ne mil­jø og øko­lo­gi, so­ci­a­le pro­jek­ter samt kul­tur og un­der­vis­ning.

En an­den ’ ren’ bank er Fol­kes­pa­re­kas­sen i Sil­ke­borg, der pro­fi le­rer sig selv som et bæ­re­dyg­tigt al­ter­na­tiv til de tra­di­tio­nel­le ban­ker, mens AL- bank hæv­der at ba­se­re sig på sun­de vær­di­er som ’ an­svar­lig­hed, tro­vær­dig­hed og bæ­re­dyg­tig vækst.’. Fi­nans­rå­det: Vi har væ­ret vær­re Di­rek­tør i Fi­nans­rå­det, der er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen for ban­ker­ne i Dan­mark, er­ken­der, at de se­ne­ste da­ge ik­ke har væ­ret køn­ne. Han me­ner dog, at bran­chen er ble­vet bed­re.

» Vi har ik­ke lagt skjul på, at me­get af det der er kom­met frem i de se­ne­ste da­ge, be­stemt ik­ke ser kønt ud. Men det er og­så vig­tig at si­ge, at me­get af det er fo­re­gå­et for seks- syv år si­den. I sek­to­ren er der si­den ble­vet gjort sto­re be­stræ­bel­ser på at ryk­ke sig væk fra gråzo­nen, « si­ger di­rek­tør Ul­rik Nød­gaard til BT.

Sø­ren Hansen Re­u­mert for­kla­rer, at Nor­dea i slut­nin­gen af 2009 be­gynd­te at træff e en ræk­ke for­holds­reg­ler, der gik læn­ge­re end bå­de reg­ler og bran­chens eg­ne stan­dar­der

» Det var ik­ke al­le kun­der, der brød sig om den pro­ces, som vi igang­s­at­te i 2009, og nog­le valg­te at skift e til an­dre ban­ker. Jeg vil­le dog øn­ske, at vi hav­de på­ta­get os den­ne rol­le tid­li­ge­re. Sam­ti­dig ta­ger vi en di­a­log med kun­der­ne om at få af­vik­let de sid­ste Mos­sa­ck Fon­seca­sel­ska­ber. Vi vil ik­ke for­bin­des med virk­som­he­der, der ar­bej­der i gråzo­nen, « skri­ver han.

BAN­KER­NE I PA­NA­MA­SKAN­DA­LEN JY­SKE BANK er og­så anklaget for at ha­ve op­ret­tet sel­ska­ber i skat­te­ly for fl ere af ban­kens kun­der. Der­u­d­over me­nes fl ere af ban­kens an­sat­te at ha­ve holdt mø­de med ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca. Be­skyld­nin­ger­ne er kom­met frem i et no­tat fra Mos­sa­ck Fon­seca i Pa­na­ma, som DR er i be­sid­del­se af. Iføl­ge DR er Jy­ske Bank des­u­den op­ret­tet i Mos­sa­ck Fon­secas sy­stem som en så­kaldt ’ pro­fes­sio­nal cli­ent’.

JY­SKE BANK AF­VI­SER al­le op­lys­nin­ger­ne.

ONS­DAG 6. APRIL 2016 DAN­SKE BANK har ik­ke væ­ret di­rek­te in­vol­ve­ret, men ban­ken navn duk­ke­de op, da det man­dag aft en kom frem i DR, at den tid­li­ge­re fod­bold­lands­holds­spil­ler Bri­an Ste­en Ni­el­sen fi k op­ret­tet et sel­skab i skat­te­ly, mens han var bo­sid­den­de og der­med skat­teplig­ti­ge i Dan­mark. Do­ku­men­ter DR er i be­sid­del­se af vi­ser, at Bri­an Ste­en Ni­el­sen un­der­skrev en fuld­magt til Dan­ske Banks af­de­ling i Luxem­bourg, hvor han gi­ver ban­ken be­myn­di­gel­se til at kon­tak­te ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca og ord­ne for­hold om­kring sel­ska­bet. Se­ne­re har Bri­an Ste­en Ni­el­sen kon­tak­te Dan­ske Banks rå­d­gi­ve­re i for­bin­del­se med ned­luk­nin­gen af sel­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.