’ Det er et stort glo­balt pro­blem’

BT - - NYHEDER -

LOV De læk­ke­de Pa­na­ma- pa­pi­rer, der af­slø­rer at magt­ful­de politikere og er­hvervs­folk over sto­re de­le af klo­den gem­mer for­mu­er væk i skat­te­ly, er en på­min­del­se om, at skat­te­und­dra­gel­se er et glo­balt pro­blem. Det si­ger den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, i sin før­ste kom­men­tar til de af­slø­rin­ger, der går un­der be­teg­nel­sen Pa­na­ma- pa­pi­rer­ne.

Præ­si­den­ten til­fø­jer, at kam­pen mod skat­te­ly læn­ge har stå­et højt på dags­or­de­nen ved in­ter­na­tio­na­le mø­der.

» Der vil al­tid væ­re ulov­lig be­væ­gel­se af pen­ge rundt i ver­den, men vi skal ik­ke gø­re det nemt, « si­ger Oba­ma på en pres­se­kon­fe­ren­ce.

» Vi skal ik­ke gø­re det lov­ligt at fo­re­ta­ge transak­tio­ner blot for at und­gå skat, « til­fø­jer han. ’ Spil­ler på sy­ste­met’ Ri­ge per­so­ner og virk­som­he­der ’ spil­ler på sy­ste­met’ ved at få ad­vo­ka­ter og re­viso­rer til at fin­de hul­ler i skat­te­lov­giv­nin­gen, som al­min­de­li­ge men­ne­sker ik­ke kan bru­ge, si­ger Oba­ma.

Hans ud­ta­lel­ser kom­mer, da­gen ef­ter at det ame­ri­kan­ske fi­nans­mi­ni­ste­ri­um stram­me­de reg­ler­ne for ame­ri­kan­ske virk­som­he­der, der fu­sio­ne­rer med uden­land­ske fir­ma­er og flyt­ter de­res adres­se i skat­te­ly, men be­va­rer pro­duk­tio­nen i USA. Der­ved kan de und­gå at skul­le be­ta­le skat i USA. Hul i lov­giv­nin­gen Dis­se sel­ska­ber ’ be­ta­ler ik­ke de­res ri­me­li­ge del’ til sam­fun­det, me­ner præ­si­den­ten.

» Skat­te­und­dra­gel­se er et stort glo­balt pro­blem. Me­get af det er lov­ligt. Det er pro­ble­met, « til­fø­jer han.

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets stram­me­de reg­ler gør det van­ske­li­ge­re for sel­ska­ber at ud­nyt­te det hul, der fin­des i den ame­ri­kan­ske skat­te­lov­giv­ning.

Men Kon­gres­sen - hvor Re­pu­bli­ka­ner­ne har fler­tal­let - må og­så gø­re no­get ved pro­ble­met, op­for­drer Oba­ma.

» Selv om fi­nans­mi­ni­ste­ri­et nu har gjort det van­ske­li­ge­re at ud­nyt­te det­te hul, er det kun Kon­gres­sen, der kan luk­ke det helt, « si­ger præ­si­den­ten. Der vil al­tid væ­re ulov­lig be­væ­gel­se af pen­ge rundt i ver­den, men vi skal ik­ke gø­re det nemt. Me­get af det er lov­ligt. Det er pro­ble­met

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.