Fransk par­ti og­så nævnt Pa­na­ma- pa­pi­rer

BT - - NYHEDER -

Folk tæt på det høj­re­na­tio­na­li­sti­ske fran­ske par­ti Front Na­tio­nal og dets le­der Ma­ri­ne Le Pen har dre­vet et ’ so­fi­sti­ke­ret sy­stem af skuf­fe­sel­ska­ber’ med det for­mål at gem­me pen­ge i skat­te­ly, vi­ser de så­kald­te Pa­na­ma Pa­pers. Det skri­ver den fran­ske avis Le Mon­de tirs­dag iføl­ge AFP.

En af ho­ved­per­so­ner­ne i sy­ste­met er Fre­de­ric Cha­til­lon, som er le­der af et sel­skab ved navn Riwal. Riwal ud­før­te kom­mu­ni­ka­tions­ar­bej­de for fle­re at med­lem­mer­ne af Front Na­tio­nal, vi­ser de læk­ke­de do­ku­men­ter.

» I 2012, li­ge ef­ter præ­si­dentval­get, ar­bej­de­de Fre­de­ric Cha­til­lon på, at træk­ke 316.000 eu­ro ud af Riwal og flyt­te pen­ge­ne ud af Frank­rig, « skri­ver Le Mon­de.

Pen­ge­ne røg gen­nem et skuf­fe­sel­skab til De Bri­ti­ske Jom­fruø­er, til et sel­skab, der ad­mi­ni­stre­res af Mos­sa­ck Fon­seca.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.