Kon­ge­hu­sets ven­ner i krig

BT - - NYHEDER -

NABOKRIG til ven­stre. Men den 17. sep­tem­ber sid­ste år blev ro­en for­an den her­ska­be­li­ge ejen­dom brat afl øst af skub og an­kla­ger om vold.

Det frem­går af det an­kla­ge­skrift mod Erik Brandt, som BT har få­et ak­tind­sigt i. I det står der, at prins­ge­ma­lens næ­re ven tid­ligt om aft enen ud for op­gan­gen til sin lej­lig­hed på Es­pla­na­den har ’ til­delt A et skub i bry­stet med beg­ge hæn­der, hvor­ved A mi­ste­de ba­lan­cen’. Og at han der­for er tiltalt for vold eft er straff elovens § 244, hvil­ket er den mil­de­ste pa­ra­graf i straff eloven. Næg­ter sig skyl­dig Selv om det ik­ke frem­går af an­kla­ge­skrift et, hvem ‘ A’ er, er­fa­rer BT, at det dre­jer sig om ejen­doms­in­ven­sto­ren Lars Thylan­ders søn, som han har sam­men med hu­stru­en Ma­ja Thylan­der. Lars Thylan­der har og­så har næ­re for­bin­del­ser til kon­ge­hu­set. Det var nem­lig Lars Thylan­ders to­cif­re­de mil­li­onvil­la på 344 kvm i vel­ha­ver­kvar­te­ret på Emi­liekil­de­vej i Gen­toft e, som prins Jo­a­chim køb­te for 34.5 mio. kr. for­ri­ge år.

Ad­vo­kat An­ders Ne­meth, der skal for­sva­re den kon­ge­li­ge ven, op­ly­ser til BT, at Erik Brandt næg­ter sig skyl­dig i an­kla­gen.

» Sa­gen behandles i Kø­ben­havns By­ret i næ­ste uge, og der vil syns­punk­ter­ne til støt­te for fri­fi ndel­ses­på­stan­den bli­ve præ­sen­te­ret, « ly­der det fra Ne­meth, der ik­ke vil kom­men­te­re, hvor­vidt de reg­ner med en fri­fi ndel­se.

» Jeg vil ik­ke pro­ce­de­re den­ne her sag i me­di­er­ne, men må dog kon­sta­te­re, at Kø­ben­havns Po­li­ti må ha­ve for­holds­vis man­ge le­di­ge res­sour­cer, når de væl­ger at fø­re sa­gen, « til­fø­jer han til BT.

Det syns­punkt er hans kli­ent helt enig i. Til BT stil­ler Erik Brandt sig nem­lig og­så ufor­stå­en­de over­for, at sa­gen mod ham er ble­vet rejst. ’ Synd for politiet’ » Jeg sy­nes, det er synd for politiet, at de skal bru­ge tid på den her sag, når det har så man­ge an­dre, vig­ti­ge op­ga­ver, « si­ger Erik Brandt til BT.

El­lers øn­sker han ik­ke at kom­men­te­re den kom­men­de rets­sag yder­li­ge­re. Dog vil han ger­ne si­ge, hvor­dan hans syn ge­ne­relt er på vold.

» Jeg er imod al form for vold. Og­så mod dyr. Og jeg vil ik­ke fi nde mig i, at no­gen spar­ker til min hund, An­dy, « si­ger Erik Brandt til BT.

Der­med ty­der me­get på, at kon­fl ik­ten dre­jer sig om mo­de­kon­gens hund An­dy, der er en lil­le pel­set fyr af ra­cen Löw­chen. Erik Brandt har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan An­dy har væ­ret hans et og alt, si­den han i 2011 mi­ste­de sin hu­stru de­sig­ne­ren Mar­git Brandt, og han luft er hver dag den lil­le hund med fl ere dag­li­ge gå­tu­re på Es­pla­na­den og Ka­stel­let.

BT har eft er­ladt tal­ri­ge be­ske­der hos bå­de Lars og Ma­ja Thylan­der, men par­ret har ik­ke re­a­ge­ret på BTs hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.