Lars Thylan­ders tæt­te bånd til prins Jo­a­chim

BT - - NYHEDER -

DYRT BE­KENDT­SKAB Da prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie i 2014 for­lod Scha­ck­en­borg Slot til for­del for Klam­pen­borg nord for Kø­ben­havn, flyt­te­de par­ret ind i ejen­doms­in­ve­sto­ren Lars Thylan­der og hans ko­ne Ma­jas pragt­palæ på Emi­liekil­de­vej, som de be­tal­te 34,5 mil­li­o­ner kro­ner for. En pris, som lå langt over salgs­pri­ser­ne i det el­lers no­to­risk dy­re om­rå­de, og som gjorde prins Jo­a­chims hus­køb til Dan­marks dy­re­ste det år.

Fle­re kil­der med kend­skab til bo­lig­mar­ke­det op­ly­ste den­gang til BT, at det var på­fal­den­de, at prin­sen ik­ke fik et stør­re pris­nedslag end de 500.000 kro­ner, han end­te med.

Men no­get ty­der på, at prin­sen ik­ke pres­se­de pri­sen, for­di Thylan­der har tæt­te bånd til fle­re per­so­ner i prins Jo­a­chims ab­so­lut­te in­der­kreds.

Sam­men med lens­gre­ve Bendt Ti­do We­dell, der er Dan­marks stør­ste pri­va­te jord­be­sid­der og selvskre­ven på gæ­ste­li­sten til sto­re roy­a­le be­gi­ven­he­der, er Thylan­der me­de­jer af ejen­doms­sel­ska­bet Vi­cto­ria Pro­per­ties. Her­til kom­mer, at Bendt Ti­do We­dell i en år­ræk­ke sam­ar­bej­de­de med prins Jo­a­chim om­kring De 5 Gaar­de, som beg­ge si­den er trå­dt ud af.

Med i ejer­kred­sen om­kring Vi­cto­ria Pro­per­ties er og­så Dan­foss- fa­mi­li­en gen­nem sel­ska­bet MC2 Hol­ding. Og net­op Dan­foss- fa­mi­li­en har gen­nem ti­den væ­ret en stor støt­te for Jo­a­chim. Det var nem­lig dem, der med Bit­ten og Mads Clau­sens Fond var med til at kø­be Scha­ck­en­borg af den nu for­hen­væ­ren­de land­brugs­prins i 2014.

Og­så Jo­han We­dell- We­dells­borg, som bli­ver in­vi­te­ret med til kon­ge­hu­sets fe­ster, er at fin­de i ejen­do­min­ve­sto­rens net­værk. Han er nem­lig til­syns­rå­ds­med­lem i Thylan­der- sel­ska­bet TG Part­ners sam­men med net­op Lars Thylan­der og Bendt Ti­do We­dell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.