Al­ter­na­ti­vet op­stil­ler tid­li­ge­re Grim­højtals­mand

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TIK Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad var i tre da­ge tals­mand for Grim­høj­mo­ske­en. Nu stil­ler han op til Fol­ke­tin­get for AL. » Det er et par­ti, som kom­mer med man­ge go­de ting. De ar­bej­der med en ny po­li­tisk kul­tur og med nog­le de­bat­nor­mer, som jeg selv har ar­bej­det hen mod som de­bat­tør. De prø­ver at for­stå - at kom­me med bå­de for­de­le og ulem­per, « si­ger Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad til TV2.

Senest har Ah­mad væ­ret i me­di­er­ne, da han eft er TV2s do­ku­men­tar­se­rie ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ ud­tal­te, at klip­pe­ne, hvor TV2 fi lmer med skjult ka­me­ra, ik­ke vi­ste et ret­vi­sen­de bil­le­de af, hvad der ske­te i mo­ske­er­ne.

Om pisk og ste­ning som straf for utro­skab sag­de han:

» Hvis ima­men har gjort sit job rig­tigt, så bør han og­så ha­ve for­kla­ret kvin­der­ne, at der er nog­le be­stem­te ram­mer in­den for is­lam, men at det ik­ke alt sam­men er no­get, der prak­ti­se­res i Dan­mark og an­dre lan­de. «

Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad er og­så er dømt for en bom­be­trus­sel.

» Som te­e­na­ger fi k jeg plet­tet min straff eat­test, da jeg sam­men med tre ven­ner - for at und­gå en ek­sa­men - ind­te­le­fo­ne­re­de en bom­be­trus­sel. Jeg var 19 år, tan­ke­løs, umo­den og hen­syns­løs, og jeg vil­le gø­re det om hund­re­de gan­ge, hvis jeg kun­ne.

Jeg meld­te straks eft er mig selv til politiet og blev dømt for over­træ­del­se af straff elovens pa­ra­graf 266, « skri­ver Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad i et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken.

Søn­dag blev han op­stil­let som fol­ke­tings­kan­di­dat for Al­ter­na­ti­vet i Stor­kreds Østjyl­land, hvor han for­tal­te om sin for­tid. Her blev han valgt med 53 ud af 86 stem­mer. Han for­ven­ter, at hans op­stil­ling vil ska­be en heft ig de­bat og kal­der det ’ sundt og godt’. Han vil ar­bej­de for de­mo­kra­ti­ske fri­heds­ret­tig­he­der som lig­hed, yt­rings­fri­hed, re­li­gions­fri­hed og ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der.

Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad har tid­li­ge­re væ­ret med­lem af En­heds­li­sten, men var al­drig for­melt fol­ke­tings­kan­di­dat for par­ti­et.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes in­te­gra­tions­ord­fø­rer, Dan Jør­gen­sen, ta­ger skar­pt af­stand fra Al­ter­na­ti­vets be­slut­ning om at op­stil­le den tid­li­ge­re tals­mand for Grim­høj­moskéen Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad som fol­ke­tings­kan­di­dat: ’ Dybt kri­tisa­belt’ » Det er dybt kri­tisa­belt, og jeg må si­ge, at jeg og­så er forun­dret. Al­ter­na­ti­vet står el­lers for mig som et par­ti, hvor der er to­le­ran­ce og åben­hed, mens Grim­høj­moskéen står for det mod­sat­te. Den står for in­to­le­ran­ce, luk­ket­hed og un­der­tryk­kel­se.

Jeg kan ik­ke se, hvor­dan det kan har­mone­re med de vær­di­er, som Al­ter­na­ti­vet skul­le re­præ­sen­te­re, « si­ger Dan Jør­gen­sen.

» Jeg har ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le mig, at så­dan en linje, som den Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad står for, kom­mer til at få ind­fl ydel­se på Al­ter­na­ti­vets po­li­tik. Det vil jeg i hvert fald ik­ke hå­be.

Der­for op­for­drer jeg og­så Uff e El­bæk og par­ti­le­del­sen til at ta­ge klar af­stand fra en så­dan kan­di­dats hold­nin­ger, « si­ger Dan Jør­gen­sen.

Ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) sig og­så i ko­ret af kri­ti­ske rø­ster.

» Det er tan­ke­væk­ken­de at i en tid, hvor vi an­dre be­kæm­per alt det skidt, der kom­mer fra Grim­høj­mo­ske­en, så slår Al­ter­na­ti­vet ar­me­ne ud i de­res nai­vi­tet, « si­ger hun til TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.