Slut med guld fra Nord­korea

BT - - NYHEDER -

Ki­nas han­dels­mi­ni­ste­ri­um har ved­ta­get et for­bud mod im­port af nord­kore­ansk guld og sjæld­ne jord­ar­ter. Des­u­den har Ki­na stop­pet for eks­port af jet­brænd­stof og an­dre olie­pro­duk­ter, der kan la­ves ra­ket­brænd­stof af. Det sker som føl­ge af de nye FN- sank­tio­ner mod Nord­korea, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. FN’s Sik­ker­heds­råd vedt­og enstem­migt i be­gyn­del­sen af marts at ud­vi­de si­ne sank­tio­ner mod Nord­korea som en kon­se­kvens af lan­dets fj er­de atom­prø­ve­s­præng­ning i ja­nu­ar.

Mi­ne­in­du­stri­en ud­gør en cen­tral del af Nord­koreas øko­no­mi, og eks­per­ter me­ner, at ind­tæg­ter­ne er med til at be­ta­le for lan­dets mi­li­tær.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.