Nej, nog­le ban­ker må væ­re in­vol­ve­ret

BT - - DEBAT - KNUT GOTFREDSEN For­mand, Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal Dan­mark

at til­li­den kan fal­me til de ban­ker, der er med i DRs dokumentar om skat­te­ly. Do­ku­men­ta­ren vi­ser jo ek­semp­ler på mu­lig ulov­lig fi nan­si­el ak­ti­vi­tet, og det ser ud som om, at nog­le af de kun­der, ban­ker­ne har haft , har la­vet no­get ulov­ligt. Spørgs­må­let er så, om man kan spo­re det til­ba­ge til ban­ker­ne, og om de vid­ste, at ved­kom­men­de vil­le fo­re­ta­ge sig no­get ulov­ligt. Der er klart ban­ker, der ta­ger ri­si­ko­en

ik­ke selv haft et sam­ar­bej­de med ad­vo­kat­kon­to­ret Mos­sa­ck Fon­seca fra Pa­na­ma på no­get tids­punkt. Men da vi over­tog Spa­re­kas­sen Lol­land, over­tog vi des­u­den seks kun­der, som hav­de. Der var ta­le om ame­ri­kan­ske kun­der, og der­for er de eft er­føl­gen­de ble­vet af­vik­le­de. Så vi har i dag in­gen re­la­tion til Mos­sa­ck Fon­seca.

JY­SKE BANK HAR

de myn­dig­he­der, der måt­te un­der­sø­ge sa­gen, og det vil vi gø­re i fuld åben­hed. Vi er ær­ger­li­ge over den må­de, vi er ble­vet frem­stil­le­de på i DR- do­ku­men­ta­ren om skat­te­læk­ket. For vi med­vir­ker som sagt ik­ke til skat­te­und­dra­gel­se og rå­d­gi­ver i øv­rigt hel­ler ik­ke vo­res kun­der om skat. Der­for hå­ber vi, at den re­de­gø­rel­se, vi har lagt ud, vil gi­ve et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af hi­sto­ri­en. Det på­vir­ker virk­som­he­dens ry og om­døm­me, når der kom­mer så­dan nog­le hi­sto­ri­er. Der­for er det vig­tigt, at man hø­rer virk­som­he­dens syn på sa­gen og ik­ke sid­der med et en­si­digt syn på den, in­den man dra­ger kon­klu­sio­ner.

VI SAM­AR­BEJ­DER MED

JEG FOR­STÅR GODT,

op­sam­ling af, hvad glo­ba­le ban­ker har be­talt i bø­der for ulov­li­ge ak­ti­vi­te­ter, og der ta­ler vi 200 mia. dol­lars, alt­så 1.300 mia. dan­ske kro­ner over de sid­ste fem år, hvil­ket er en kraft ig in­di­ka­tion af, at alt ik­ke er, som det skal væ­re. Der er der­for klart ban­ker, der ta­ger ri­si­ko­en, og det kan og­så væ­re, for­di straff en er ube­ty­de­lig for ban­ker­ne i for­hold til de ge­by­rer og pro­vi­sio­ner, der kom­mer ind. Hvis en kun­de for ek­sem­pel øn­sker, at ban­ken hvid­va­sker en mil­li­on kro­ner, og ban­ken mistæn­ker, at det må­ske er ulov­ligt, men sam­ti­dig ved, at ge­by­ret vil væ­re på 20 pct. og bø­den kun på 2 pct. af be­lø­bet, så er det jo sta­dig en god for­ret­ning. Men ban­ken skal jo si­ge stop, hvis der fo­re­går no­get mistæn­ke­ligt ift . dens kun­der. De skal ud­vi­se pro­fes­sio­nel skep­sis.

DER FIN­DES EN

ind på ICIJ. org, som er hjem­mesi­den for de un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster, som be­hand­ler den­ne sag, kan man se, der er glo­balt kend­te ban­ker, der har væ­ret in­vol­ve­ret i vir­ke­lig man­ge sa­ger. Det ty­der på, det ik­ke er ual­min­de­ligt, og at der er man­ge, der har væ­ret in­de over det.

HVIS MAN GÅR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.