Er der en li­be­ral til ste­de?

BT - - DEBAT -

Ud­gangs­punk­tet for for­hand­lin­ger­ne om, hvad man skal gø­re ved så­kald­te had­præ­di­kan­ter, er tre for­slag fra re­ge­rin­gen: En dy­na­misk li­ste over præ­di­kan­ter, som kan for­hin­dres i at kom­me til Dan­mark. Fra­ta­gel­se af ret­ten til at vie folk for præ­di­kan­ter, der ik­ke respek­te­rer ’ nor­mer­ne i vo­res sam­fund’. Og sidst, men ik­ke mindst, vil re­ge­rin­gen – med respekt for grund­lovens pa­ra­graf 67 om re­li­gions­fri­hed – se på, om man kan ’ kri­mi­na­li­se­re yt­rin­ger, som un­der­gra­ver dansk lov­giv­ning’. Der har vi væ­ret før!

Det blev af­vist. For­di det den­gang blev be­trag­tet som et for vidt­gå­en­de an­slag mod fun­da­men­tale ret­tig­he­der

MENS RE­GE­RIN­GEN FOR­HAND­LER, an­ført af den li­be­ra­le kæm­pe Ber­tel Haar­der, kun­ne Jyl­lands- Po­sten tirs­dag af­dæk­ke, at en grup­pe em­beds­mænd i 2005 an­be­fa­le­de den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring to for­slag ret­tet mod ud­læn­din­ge, som ’ gen­nem ta­le, skrift el­ler hand­lin­ger, har ud­vist de­mo­kra­tifj endt­lig ad­færd el­ler mod­ar­bej­det grundlæggende de­mo­kra­ti­ske vær­di­nor­mer’. Det blev af­vist. Hvor­for mon? For­di det den­gang blev be­trag­tet som et for vidt­gå­en­de an­slag mod fun­da­men­tale ret­tig­he­der i et de­mo­kra­tisk sam­fund.

Mod­stan­den mod VK- re­ge­rin­gens op­læg til ter­r­or­pak­ken i 2005 var mas­siv. Re­ge­rin­gen modt­og over 90 hø­rings­svar på sit lov­for­slag med søn­der­lem­men­de kri­tik. Og ik­ke mindst i Ven­stres eg­ne ræk­ker, var mod­stan­den mar­kant fra stær­ke folk som Birthe Rønn Hor­n­bech, Jens Ro­h­de ( der i dag er ra­di­kal) og Leif Mik­kel­sen ( der i dag er lands­for­mand i Li­be­ral Al­li­an­ce), som al­le men­te, at ter­r­or­pak­ken ind­holdt ele­men­ter. Det dre­je­de sig pri­mært om mu­lig­he­den for afl yt­ning uden dom­mer­ken­del­se, men det hand­le­de og­så om et for­slag om at gø­re det strafb art at yt­re sig mod de­mo­kra­ti­et. Sidst­nævn­te for­slag blev pil­let ud. Men nu er det alt­så til­ba­ge på for­hand­lings­bor­det i ly af for­ar­gel­sen over ima­mer­ne.

Jyl­lands- Po­stens tid­li­ge­re kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se har ud­talt sig kri­tisk om re­ge­rin­gens nu­væ­ren­de ( el­ler skul­le man si­ge gen­fund­ne) for­slag. Han me­ner en af­gø­ren­de for­skel på de­mo­kra­ti og dik­ta­tur er, at man skel­ner mel­lem ord og hand­ling, og at re­ge­rin­gens for­slag læg­ger op til at ’ si­destil­le yt­rin­ger med hand­lin­ger i et om-

Søs Ma­rie Serup, Smyk­ke­loven skab­te de­bat ver­den over, og politiet er ik­ke over­ra­sket over, den ik­ke bru­ges. Var det et stort stå­hej for in­gen­ting? fang, der ik­ke er be­læg for, idet yt­rin­ger­ne ik­ke in­de­bæ­rer op­for­dring til vold el­ler an­dre kri­mi­nel­le hand­lin­ger,’ sag­de han til Jyl­lands- Po­sten 2. april 2016. Og i det om­fang, der måt­te bli­ve op­for­dret til f. eks. ter­ror, så dæk­ker ter­r­or­lov­giv­nin­gen.

Den tid­li­ge­re ra­di­ka­le for­mand Ma­ri­an­ne Jel­ved har og­så ud­talt sig kri­tisk og kon­sta­te­re­de tørt over for Jyl­lands- Po­sten for ny­lig, at ’ læn­ge­re gik det alt­så ik­ke med den yt­rings­fri­hed, end til én, man var ue­nig med – så skul­le der ik­ke væ­re yt­rings­fri­hed’. Og­så Ja­cob Mchan­ga­ma, der le­der den juri­di­ske tænketank Justi­tia, ad­va­rer imod at sor­te­re i, hvil­ket yt­rin­ger, der skal væ­re lov­li­ge. MAN KAN DER­FOR spør­ge sig selv, om det stør­ste pro­blem er, at Fog­hre­ge­rin­gen fra­valg­te et for­slag om at kri­mi­na­li­se­re de­mo­kra­tifj endt­li­ge yt­rin­ger, el­ler om det stør­ste pro­blem er, at Løk­ke- re­ge­rin­gen nu for­sø­ger det mod­sat­te. Og i det he­le ta­get må man spør­ge, om der ik­ke læn­ge­re er en li­be­ral til ste­de, der som i gam­le da­ge vil dun­dre: Jeg er ue­nig med dig, men jeg vil al­tid for­sva­re din ret til at si­ge, hvad du me­ner?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.