Syn­gen­de sols

BT - - NYHEDER -

22 år Flyt­te­de til Aal­borg sid­ste år Går ik­ke i sko­le i øje­blik­ket Drøm­mer om at bli­ve pæ­da­gog sø­stre’, som pro­gram­mets vært So­fie Lin­de har kaldt dem. Grup­pen ’ Em­bra­ce’ hø­ste­de nem­lig in­tet min­dre end 60 pct. af se­er­nes stem­mer ved den af­gø­ren­de af­stem­ning til ’ X Fa­ctor’- fi­na­len. Et fi­na­les­how, hvor 1.618.000 dan­ske­re så med, da se­er­tal­let var på sit hø­je­ste un­der Em­bra­ces vin­der­sang ’ Com­mit­ment is­su­es’.

Den over­leg­ne sejr kom som en over­ra­skel­se for book­ma­ker­ne, der he­le sæ­so­nen igen­nem har væ­ret over­be­vi­ste om, at den unge so­list Re­em vil­le lø­be med vin­der­tro­fæ­et.

Anil­de på 22 år og Azil­da på 20 er fra de­res før­ste au­di­tion ble­vet rost for de­res na­tur­lig­hed, de­res sans for mu­sik, en sjæl­den var­me og ik­ke mindst den kær­lig­hed, de ud­strå­ler for hin­an­den.

Og når man sid­der over­for de to pi­ger, er sø­sken­dekær­lig­he­den hel­ler ik­ke til at ta­ge fejl af.

» Ja, « si­ger Anil­de promp­te. De to sø­stre kig­ger på hin­an­den og si­ger i kor: » Hver dag. « De hol­der ma­sken og øjen­kon­tak­ten et par se­kun­der, ind­til de beg­ge bry­der ud i den smit­ten­de lat­ter, som vi har lært at ken­de, når de fre­dag ef­ter fre­dag har stå­et på ’ X Fa­ctor’- sce­nen.

» Det sker mindst en gang om da­gen, « til­fø­jer Azil­da.

Men det er hel­dig­vis no­get, de hur­tigt kom­mer over igen. Som re­gel skal der ik­ke me­re til, end at de tæn­der for fjern­sy­net.

» Så sid­der vi der og er lidt stil­le, men så går der ik­ke læn­ge, før vi I be­gyn­del­sen var det og­så sam­men med vo­res an­dre tre sø­stre og vo­res for­æl­dre, men de se­ne­re år, har det mest ba­re væ­ret os to, der har sun­get sam­men. På den må­de, har mu­sik­ken al­tid bun­det os sam­men kom­mer til at smi­le til hin­an­den, « si­ger Azil­da.

» Ja, og så er det kla­ret, « ly­der det fra sto­re­sø­ster Anil­de. Uhyg­ge­lig for­tid Anil­de og Azil­das liv be­gynd­te i Ango­la, hvor de beg­ge er født. Da sø­stre­ne var fi­re og seks år gam­le, flyg­te­de de med de­res for­æl­dre og de­res tre øv­ri­ge sø­stre fra lan­det. Bå­de de­res mor og far var me­get po­li­tisk ak­ti­ve og imod re­ge­rin­gen – og det var be­stemt ik­ke no­get, der var vel­set i det kom­mu­ni­sti­ske et- par­ti­dik­ta­tur.

Da dik­ta­tursty­rets præ­si­dent ud­sted­te en or­dre om at skaf­fe de­res far ad vej­en, be­slut­te­de de straks at flyg­te. De efterlod ven­ner og fa­mi­lie, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.