Le­go vil ud­vi­de yder­li­ge­re i Bil­lund

BT - - NYHEDER -

Le­go- kon­cer­nens om­sæt­ning vok­ser fra år til år, og det gør le­ge­tøjspro­du­cen­tens ho­ved­kvar­ter i Bil­lund næ­sten og­så.

De me­re end 4.000 me­d­ar­bej­de­re får hvert år nye kol­le­ger, der skal gø­res plads til, og der­for for­tæl­ler sel­ska­bet nu, at man plan­læg­ger at ud­vi­de med nye byg­nin­ger de kom­men­de år. Midt i Bil­lund vil Le­go op­fø­re et nyt byg­nings­kom­pleks, der blandt an­det skal rum­me et så­kaldt Le­go Pe­op­le Hou­se.

Det skal fun­ge­re som so­ci­alt sam­lings­sted for me­d­ar­bej­der­ne og skal in­de­hol­de fit­nes­scen­ter, sund­heds­kli­nik, per­so­na­le­bu­tik, kan­ti­ne, værk­ste­der og lej­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.