Narko i hem­me­ligt rum ko­ster ni års fængsel

BT - - NYHEDER -

En 25- årig bel­gisk mand blev i går i Ret­ten i Søn­der­borg idømt ni års fængsel for be­sid­del­se af 11,5 ki­lo am­fe­ta­min med hen­blik på salg.

Man­den blev 26. ja­nu­ar af Skats tol­de­re kon­trol­le­ret ved græn­sen i Frøs­lev. I den bil, han kør­te i, blev der fun­det et ind­byg­get skjult rum.

Her fandt tol­der­ne den sto­re mæng­de am­fe­ta­min, som oven i kø­bet vi­ste sig at væ­re af en me­get høj kva­li­tet.

I ret­ten til­stod bel­gi­e­ren for­bry­del­sen, op­ly­ser politiet.

» Det er en al­vor­lig sag, hvad ret­ten jo med dom­men og­så mar­ke­rer. Jeg er glad for, at stof­fet ik­ke nå­e­de vi­de­re, « si­ger an­kla­ger Kas­per Ny­gaard Jen­sen i en skrift­lig kom­men­tar.

Ankla­ge­ren er og­så til­freds med, at ret­ten ved ud­må­lin­gen af straf­fen lag­de vægt på am­fe­ta­mi­nens hø­je ren­hed og der­med den styr­ke, den har.

Sam­ti­dig kon­fi­ske­re­de ret­ten den spe­ci­al­byg­ge­de bil, så den ik­ke læn­ge­re kan bru­ges til smug­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.