Dansk san­ger får strip­per i fød­sels­dags­ga­ve

BT - - NYHEDER -

Xan­der Lin­net er mest af alt kendt for bå­de at syn­ge og skri­ve hjer­teskæ­ren­de san­ge om fortabt kær­lig­hed. Senest har den blon­de san­ger ud­gi­vet num­me­ret » Man Kan Ikk Spo­le Ti­den Til­ba­ge « , som han bå­de selv har pro­du­ce­ret og skre­vet tek­sten til.

Nu har san­ge­ren dog ud­gi­vet en vi­deo på sin In­s­ta­gram- pro­fi l, der hver­ken om­hand­ler hjer­tesorg el­ler ulyk­ke­lig kær­lig­hed.

I for­bin­del­se med sin 28 års fød­sels­dag vi­ser Xan­der Lin­net i vi­deo­en en me­get let­på­klædt strip­per, der lystigt dan­ser til mu­sik­kens to­ner.

» Har luk­ket klub­ben i aft en. Så der er Fifa og hyg­ge til mi­ne dren­ge, « skri­ver Xan­der Lin­net i bil­led­tek­sten på sin In­s­ta­gram- pro­fi l.

På sin Twit­ter- kon­to ud­dy­ber » Det Bur­de Ikk Væ­re Så­dan Her « - san­ge­ren, at den dan­sen­de kvin­de i vi­deo­en er en fød­sels­dags­ga­ve fra en per­son ved navn Ali­ce.

Det er over fem år si­den, at An­ne Lin­nets søn sidst ud­gav al­bum­met » Over sky­er, un­der vand « , hvor blandt an­det me­ga­hit­tet » Os to og mi­ne lag­ner « var på. Det dan­ske on­li­ne­me­die Fren­zy skri­ver dog, at dan­ske fans godt kan glæ­de sig, da hit­ma­ge­ren ven­der til­ba­ge med me­re mu­sik i lø­bet af 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.