Ro­ck’n’roll’

BT - - KULTUR -

43 år. Ud­dan­net på

Gift og far til to dren­ge.

Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 2000 og har med­vir­ket i en lang ræk­ke dan­ske fi lm og tv- se­ri­er. Bl. a. ho­ved­rol­le i TV2s ’ Ri­ta’- se­ri­er som sko­le­in­spek­tør Jonas Poul­sen og skurk i TV2s ju­le­ka­len­der ’ Lud­vig og Ju­le­man­den’.

og er kunst­ner og stre­e­tar­tist un­der ps­u­do­ny­met Fuck­i­keA, der be­ty der ’ Den med sand­he­den’.

Bor i Kø­ben­havn

Læg­ger stem­me til

teg­ne­fi lm og re­k­la­mer. Er især kendt som ’ Vup­ti Pe­de’.

Har ar­bej­det på fuld tid i ud­lan­det

i de sid­ste halvan­det år, men ven­der og­så til­ba­ge i dansk fi lm ’ Hun­de­liv’ til som­mer. Han er bl. a. med tv- se­ri­er­ne ’ Ho­me Fi­res’ og ’ Cros­sing Li­nes’.

i 2011, de blev gift i 2012, men nu går Drew Bar­ry­mo­re og Will Kopel­man hver til sit. Det be­kræft er den 41- åri­ge sku­e­spil­le­rin­de, der sam­ti­dig un­der­stre­ger, at de ik­ke skil­les som fj en­der, og at de sta­dig vil fun­ge­re sam­men som for­æl­dre for de­res to døtre på to og tre år.

Æg­te­ska­bet på næ­sten fi re år med kunst­kon­su­len­ten Will Kopel­man er ny re­kord for Drew Bar­ry­mo­re. Hun har tid­li­ge­re væ­ret gift i få uger med ba­re­je­ren Je­re­my Thomas, mens æg­te­ska­bet med ko­mi­ke­ren Tom Gre­en nå­e­de at va­re fem må­ne­der.

AFP- fo­to­et af det den­gang lyk­ke­li­ge par er fra 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.