Den hyg­ge­li­ge vej­r­mand med de sjove swe­a­tre

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku: Løs­nin­ger fra i går:

80 I MOR­GEN Når Hen­rik Vold­borg fyl­der 80 år i mor­gen, har et vej­romslag gjort vo­re for­års­for­nem­mel­ser til skam­me. Væk er det lu­ne vejr, der er afl øst af kol­de­re vejr med regn. » Det usta­bi­le vejr fort­sæt­ter et styk­ke tid end­nu, og det bli­ver sjæl­dent med tem­pe­ra­tu­rer over ti gra­der. Så vidt jeg kan se, kom­mer der og­så mindst en nat med frost, « for­tæl­ler Hen­rik Vold­borg, da han nær­mest pr. au­to­ma­tik op­da­te­rer mig på de kom­men­de da­ges vejr, da jeg rin­ger til ham.

Vej­ret var ik­ke kun et job for Vold­borg gen­nem me­re end 40 år. Det har si­den tiår­sal­de­ren væ­ret en hob­by, og eft er pen­sio­ne­rin­gen er det igen en kær hob­by.

» Jeg føl­ger med på com­pu­te­ren og kun­ne fak­tisk godt be­gyn­de at ud­gi­ve mi­ne eg­ne vej­r­ud­sig­ter. Det vil jeg nu ik­ke, men når ven­ner og be­kend­te skal ud og rej­se og spør­ger eft er vej­ret, kig­ger jeg li­ge og kom­mer med et bud på, hvil­ket vejr, der er mest sand­syn­ligt, « si­ger Hen­rik Vold­borg. Mun­ter i stem­men Han er ik­ke ty­pen, der snak­ker om vej­ret, for­di han ik­ke kan fi nde på et sam­ta­le­em­ne. Han bli­ver gan­ske en­kelt mun­ter i stem­men, når det hand­ler om den­ne ufor­ud­si­ge­li­ge vi­den­skab. For­nø­jel­sen be­står i, at vi­den­ska­ben om vej­ret fo­re­går i et sprog, der er til at for­stå.

Han har haft tid til at læ­re det, for han op­t­rå­d­te al­le­re­de fra 1963 med vej­r­ud­si­ger på TV om lør­da­gen, og si­den har vej­r­man­den med de kraft igt møn­stre­de swe­a­tre fulgt os, ind­til han stop­pe­de i 2001.

» Man skal for­tæl­le folk no­get, der er til at for­stå. F. eks. at ve­stjy­der­ne får var­me­re vejr på grund af vin­dret­nin­gen, mens dem mod øst­vend­te ky­ster får det kol­de­re. Det er de enk­le bud­ska­ber, der fun­ge­rer, og det har jeg al­tid be­træbt mig på. «

Vold­borg er født på Fre­de­riks­berg og blev ma­te­ma­tisk stu­dent fra Hol­te Gym­na­si­um i 1954. Så be­gynd­te han på me­te­o­r­o­lo­gi­stu­di­et på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og blev fær­dig som mag. sci­ent. i 1961, men da hav­de han al­le­re­de ar­bej­det som stu­den­ter­med­hjæl­per på Me­te­o­r­o­lo­gisk In­sti­tut i tre år,

Nem og der­for var det na­tur­ligt, at han blev an­sat der som vi­den­ska­be­lig as­si­stent eft er sin ek­sa­men.

Me­get har æn­dret sig i hans tid som me­te­o­r­o­log – ik­ke mindst bed­re vej­r­model­ler i com­pu­ter­ne med kraft en til at frem­stil­le om­fat­ten­de be­reg­nin­ger.

» Det er ble­vet let­te­re at la­ve prog­no­ser en uge frem, men det in­ter­es­san­te med en vi­den­skab som vej­ret er, at der al­tid vil væ­re nog­le usik­ker­heds­mo­men­ter til­ba­ge, « si­ger Vold­borg og får det til at ly­de, som om det og­så er li­ge net­op det, der gør det med vej­ret ek­stra in­ter­es­sant.

» Tid­li­ge­re kun­ne det væ­re me­re svært at for­ud­se, om ned­bør kom som regn el­ler sne, og da vi en­gang i novem­ber 1971 hav­de for­ud­set ned­bør, men det kom som sne sam­men med en storm, gav det stor bal­la­de, for­di en de­par­te­ments­chef var sne­et in­de i sit som­mer­hus. Men det før­te hel­dig­vis til, at der blev in­ve­ste­ret fl ere pen­ge i DMI, « husker han. Kla­ver og cel­lo Mu­sik­ken har spil­let en af­gø­ren­de rol­le for Vold­borg gen­nem åre­ne. Som ot­te- årig be­gynd­te han at spil­le kla­ver, men han brød sig ik­ke om læ­re­rin­den og fi k ik­ke øvet nok. Da han blev 13 år, be­gynd­te han i ste­det at spil­le cel­lo, og det har han holdt fast i li­ge si­den. Han blev i slut­nin­gen af 1960er­ne med­lem af Gladsaxe Sym­fo­ni­o­r­kes­ster samt spil­le­de i en ræk­ke stry­ge­kvar­tet­ter. I 1971 blev han med­lem af Ama­tør­sym­fo­ni­ker­ne, men måt­te san­de, at se­ne vag­ter ik­ke var for­e­ne­ligt med or­ke­ster­prø­ver. Nu med­vir­ker han to- tre gan­ge om året i Sym­fo­nior­ke­stret af 1963, og sam­ti­dig spil­ler han fast i to kla­ver­trio­er samt tre stry­ge­kvar­tet­ter.

Han har stå­et på ski, si­den han var fi re år, men har i de se­ne­re år skru­et lidt ned for fre­kven­sen, for­di han er ban­ge for at fal­de.

Men vej­ret, det hol­der han fast i.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. Jeg føl­ger med på com­pu­te­ren og kun­ne fak­tisk godt be­gyn­de at ud­gi­ve mi­ne eg­ne vej­r­ud­sig­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.