Slut med Bendt­ner og Zan­gen­berg

BT - - TV/RADIO - 11/ 10/ * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

For­ri­ge år hav­de et af lan­dets mest ce­le­bre par og­så en pau­se fra hin­an­den, før de eft er nog­le må­ne­der fandt til­ba­ge til hin­an­den. Nu har de to brudt med hin­an­den igen. Det be­kræft er det nu tid­li­ge­re pars fæl­les pr- agent, Elisa Lyk­ke, til HER& NU.

» Det kan jeg godt be­kræft e. De har ik­ke væ­ret et par de sid­ste par uger. De har ik­ke lyst til at kom­men­te­re yder­li­ge­re, « si­ger hun til uge­bla­det.

De nær­me­re år­sa­ger til brud­det vil hun ik­ke kom­men­te­re.

På Twit­ter be­kræft er Julie Zan­gen­berg og­så selv brud­det, mens hun skri­ver, at det var en fæl­les be­slut­ning, at de to gik fra hin­an­den. Liv og kar­ri­e­re For­ri­ge som­mer for­tal­te de to ken­dis­ser, at de var gå­et fra hin­an­den eft er tre års for­hold, da ’ de­res liv og kar­ri­e­rer ik­ke kun­ne for­li­ges’. Nog­le må­ne­der se­ne­re fandt de sam­men igen, og fejre­de den genop­stå­e­de kær­lig­hed til hin­an­den i Paris. Det frem­gik af bil­le­der, som de beg­ge hav­de lagt ud på bil­led­del­ing­s­tje- Mest sky­et vejr med ri­si­ko for regn el­ler by­ger, nog­le ste­der dog mu­lig­hed for lidt sol in­di­mel­lem. Temp. mel­lem 7 og 12 gra­der med jævn til hård vind, mest fra syd­vest, i pe­ri­o­der dre­jen­de vest. I nat mest sky­et med regn el­ler by­ger fra syd­vest. Temp. om­kring 5 gra­der med let til frisk syd­ve­st­lig vind.

7

BRUD Eft er fi re et halvt år som par er det slut mel­lem sku­e­spil­le­rin­den Julie Zan­gen­berg og fod­bold­spil­le­ren Ni­ck­las Bendt­ner. De to er nu gå­et hvert til sit. ne­sten In­s­ta­gram, hvor man blandt an­det kun­ne se bil­le­der af et ba­de­kar med en fl aske champag­ne og to glas pla­ce­ret på kan­ten.

Så sent som i marts for­tal­te den 27- åri­ge sku­e­spil­le­rin­de i et in­ter­view med den bri­ti­ske avis Eve­ning Stan­dard, at hun end­nu var sam­men med Ni­ck­las Bendt­ner, men sam­ti­dig var træt af ba­re at væ­re kendt som fod­bold­spil­le­rens kæ­re­ste .

» Jeg me­ner, det er se­xis­me. Men jeg vil­le væ­re me­re fru­stre­ret, hvis det be­tød, at jeg ik­ke fi k nog­le job. Jeg ar­bej­der he­le ti­den. Jeg sid­der ik­ke ba­re der­hjem­me, « for­tal­te hun til Eve­ning Stan­dard og fort­sat­te:

» Jeg har væ­ret sku­e­spil­ler, si­den jeg var 11 år. Det ly­der må­ske ik­ke sær­lig yd­mygt, men jeg er så me­get me­re, jeg er ik­ke ba­re Ni­ck­las Bendt-

SOLEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

ners kæ­re­ste. Jeg har min egen iden­ti­tet, « lød det fra Julie Zan­gen­berg, der for ti­den har travlt med sin rol­le i Ti­vo­lis op­sæt­ning af mu­si­ca­len ’ Hair­spray’. To­tal ned­t­ur Brud­det ful­den­der på trist vis Ni­ck­las Bendt­ners to­ta­le ned­t­ur. Han er net­op ble­vet frit­stil­let af sin fod­bold­klub Wolfsburg eft er en læn­ge­re pe­ri­o­de med skan­da­ler.

Bendt­ner har bl. a. meldt afb ud til et fan- ar­ran­ge­ment, han er kom­met for sent til træ­ning og på et tids­punkt lod han sig fo­to­gra­fe­re, imens han var ved at sti­ge ind i en Mer­ce­des.

Spe­ci­elt det sid­ste op­trin vak­te ik­ke be­gej­string i fod­bold­klub­ben Wolfsburg, der er ejet og fi nan­si­e­ret af Volkswa­gen.

4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.