Magnus­sens hemm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYHEDSANALYSE

Det er nok gå­et op for de fl este, at Ke­vin Magnus­sens Re­nault RS16 ik­ke har sam­me he­ste­kræft er som re­sten af For­mel 1- fel­tet. Og den vir­ke­lig­hed bli­ver hård for dan­ske­ren i de næ­ste løb i Ki­na, Rusland og Spa­ni­en. Men hvis vi be­gyn­der med den mest op­løft en­de nyhed for Ke­vin Magnus­sen set fra hans sæ­de i RS16’ eren, er det, at bi­len vil for­bed­re sig in­den for kort tid.

Sik­re stem­mer i pad­do­ck­en med stor ind­sigt i ar­bej­det hos Ke­vin Magnus­sens Re­nault for­tæl­ler til BT, at Re­nault li­ge nu ar­bej­der på en hemmelig op­da­te­ring af bi­lens ae­ro­dy­na­mik. Det skul­le ik­ke væ­re en stor re­vo­lu­tion, som der arbejdes med på fa­brik­ken i En­sto­ne. Men til det span­ske grand­prix i Barcelona i maj kom­mer der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger en op­gra­de­ring, der bør gi­ve bi­len me­re down­for­ce.

Op­da­te­rin­gen vil ik­ke gi­ve Re­nault’en me­re mo­tor­kraft , men op­da­te­rin­gen vil med me­re down­for­ce gø­re bi­len hur­ti­ge­re al­le an­dre ste­der på ba­nen end på langsi­der­ne. Og det er en god nyhed, der er værd at glæ­de sig til for Ke­vin Magnus­sen, for­di bi­len over­ord­net bli­ver hur­ti­ge­re, selv om det ik­ke op­ve­jer mang­ler i den sam­le­de ha­stig­hed. Der­for vil det fort­sat bli­ve svært for Ke­vin Magnus­sen at over­ha­le man­ge kon­kur­ren­ter på langsi­der­ne i Barcelona.

Man hvad er det så for en pe­ri­o­de, Ke­vin Magnus­sen nu går ind i? Her bli­ver det end­nu svæ­re­re for dan­ske­ren at hen­te po­int, end det el­lers har væ­ret i sæ­so­nens to før­ste løb. Der kom­mer nem­lig hver­ken op­da­te­rin­ger i Ki­na el­ler Rusland.

Det er et pro­blem, for­di suc­ces på ba­ner­ne i Ki­na og Rusland afh æn- ger af bi­ler­nes rå mo­tor­kraft . Og det bli­ver to løb, som Ke­vin Magnus­sen ba­re skal igen­nem på bedst mu­lig vis. Ny mo­tor­o­p­da­te­ring i ju­ni BT hø­rer og­så, at Re­nault selv for­ven­ter, at Ki­na bli­ver den vær­ste ba­ne af de kom­men­de tre på ka­len­de­ren. Ale­ne ba­nens 1,3 ki­lo­me­ter lan­ge langsi­de, der ud­gør 20 pro­cent af den sam­le­de om­gangs­di­stan­ce, vil gi­ve Re­nault et stort tab på hver om­gang.

I Ki­na og Rusland vil det be­ty­de, at dan­ske­ren og team­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer vil lig­ge på 18- 20. plad­sen i For­mel 1- hie­rar­ki­et de næ­ste to løb. Det er iføl­ge BTs kil­der det mest for­ven­te­li­ge bil­le­de af tin­ge­nes til­stand det næ­ste styk­ke tid.

I Barcelona kan den hem­me­li­ge op­da­te­ring af ae­ro­dy­na­mi­k­ken ryk­ke Ke­vin Magnus­sen lidt læn­ge­re frem. Mens det eft er­føl­gen­de løb i Mo­na­co er ren guf for dan­ske­ren, da Re­naults mang­len­de he­ste­kræf­ter ik­ke bli­ver en hæm­men­de fak- tor på den snørk­le­de by­ba­ne.

Her­eft er be­gyn­der der så at ske no­get hos Re­nault. Som det har væ­ret frem­me, er den før­ste, sto­re mo­tor­o­p­da­te­ring plan­lagt til Ca­na­das Grand Prix i ju­ni. Dog med den usik­ker­hed, at mo­to­ren kan ri­si­ke­re at fø­re nye pro­ble­mer med sig på fa­brik­kens mo­tor­bænk i Viry i Frank­rig. Gør den det, ry­ger Re­nault til­ba­ge i ud­vik­lin­gen af mo­to­ren for at få styr på det pro­blem, før op­da­te­rin­gen bli­ver af­prø­vet på bi­len. Men hå­bet er sta­dig Ca­na­da, for­ly­der det. Fo­kus på at slå Pal­mer Med umid­del­bar ud­sigt til en plads i fel­tets helt tun­ge del vil det pri­mæ­re pa­ra­me­ter for Ke­vin Magnus­sen væ­re at slå team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer. Det er en kamp, som er helt fair at fo­ku­se­re på, og det har al­le dan­ske og in­ter­na­tio­na­le me­di­er da og­så gjort fra sæ­so­nens start.

Et godt bud på, hvor­dan Re­nault li­ge nu ser Magnus­sens og Pal­mers kamp, er, at den ik­ke fyl­der så me­get i øje­blik­ket. Det vil først bli­ve rig­tig in­ter­es­sant, når der er kom­met me­re sta­bi­li­tet i tea­met, og når sæ­so­nen er lidt læn­ge­re frem­me. Det er her, at det egent- li­ge bil­le­de af, hvem der er bedst, vi­ser sig.

Men det er klart, at når Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer lig­ger, hvor de gør i fel­tet, kan de ik­ke må­le sig med an­dre end hin­an­den. Lang tid om at vin­de GP2 Ke­vin Magnus­sen ud­strå­ler dog ude­fra set, at han fort­sat fø­ler sig sik­ker på, at han har styr på Jo­ly­on Pal­mer. Og eng­læn­de­ren var da og­så mar­kant dår­li­ge­re end dan­ske­ren i Ba­hrain.

Men i for­hold til, hvor­dan styr­ke­for­hol­det mel­lem dem er ud­lagt i pres­sen, må man for­mode, at Ke­vin Magnus­sen ik­ke sid­der hjem­me i lej­lig­he­den i Roskil­de og selv me­ner, at Jo­ly­on Pal­mer er så dår­lig, som han el­lers er ble­vet gjort til. Det er med ga­ran­ti ik­ke det bil­le­de, han har øn­sket sig, at der skul­le teg­nes af eng­læn­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.