AGF ærg­rer sig over skat­tesag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKAT­TE­LY

dan et brev på AGF- pa­pir, og det kan da godt ærg­re os, at han har gjort det. Men vi kan ik­ke rig­tig gø­re no­get ved det, « si­ger han.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Bri­an Ste­en Ni­el­sen. Til DR af­vi­ser han dog, at han no­gen­sin­de har haft et sel­skab.

Det sam­me gør hans tid­li­ge­re lands­holdskol­le­ga Marc Rie­per, hvis navn og­så duk­ker op i den enor­me mæng­de for­tro­li­ge do­ku­men­ter, som er ble­vet læk­ket til en ræk­ke me­di­er fra ad­vo­kat­fi rma­et Mos­sa­ck Fon­seca, der lig­ger i skat­te­pa­ra­di­set Pa­na­ma og mistæn­kes for at fa­sci­li­te­re løs­nin­ger, der hjæl­per in­ter­na­tio­na­le kun­der med at skju­le pen­ge fra lo­ka­le skat­te­myn­dig­he­der.

Iføl­ge læk­ket fi k Marc Rie­per i 2007 op­ret­tet sel­ska­bet Bolsover Corp. i Pa­na­ma, men i en sms til BT skri­ver han, at han ik­ke ken­der no­get til hver­ken sel­skab el­ler kon­ti i Pa­na­ma . Spil­ler­for­e­ning ik­ke over­ra­sket Marc Rie­per og Bri­an Ste­en Ni­el­sen er kun to af en ræk­ke pro­mi­nen­te fod­bold­spil­le­re, som er blan­det ind i den om­fat­ten­de skat­teskan­da­le, der er ble­vet døbt ’ Pa­na­ma- pa­pers’. Og­så in­ter­na­tio­na­le nav­ne som Bar­ce­lo­nas Lio­nel Mes­si, den skan­da­le­ram­te, tid­li­ge­re UE­FA- præ­si­dent, Mi­chel Plat­i­ni og den for­hen­væ­ren­de Real Madrid- stjer­ne Ivan Za­mor­a­no er an­gi­ve­ligt at fi nde i pa­pi­rer­ne. Iføl­ge Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, er det ik­ke over­ra­sken­de, hvis fod­bold­spil­le­re skul­le væ­re in­vol­ve­ret i sa­ger om mu­lig skat­te­und­dra­gel­se:

» En fod­bold­bold­spil­lers øko­no­mi er i ud­gangs­punk­tet me­get en­kelt. Man tje­ner en løn i en klub, og af det be­ta­ler man no­get skat. Men desvær­re rå­d­gi­ves nog­le spil­le­re til at fo­re­ta­ge tvivls­om­me in­ve­ste­rin­ger el­ler op­ret­te sel­skabs­kon­struk­tio­ner, der plud­se­lig skal med i skat­te­lig­nin­gen. Og det er der, kæ­den kan hop­per af , « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.