Styr på ka­len­de­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MYLAN WOR­LD TEAMTENNIS KLAR TIL OL

TURNERINGENS

ind­le­den­de kam­pe spil­les rundt om i USA 31. juli- 13. au­gust

26. au­gust i Fo­rest Hills, New York. De seks hold er:

FI­NA­LEN SPIL­LES PHILA­DELP­HIA FREEDOMS Træ­ner: Spil­le­re:

Josh Co­hen. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, Na­o­mi Bro­a­dy, Da­ria Ka­sat­ki­na, Lukas La­cko, Fa­bri­ce Mar­tin, Do­nald Yo­ung

NEW YORK EMPIRE Træ­ner:

Pa­tri­ck McEn­roe. Spil­le­re: An­dy Rod­di­ck, Maria Iri­goy­en, Oli­ver Ma­rach, Chri­sti­na McHa­le, Gu­i­do Pel­la

ORAN­GE COUNTY BREAKERS Træ­ner: Spil­le­re:

Ri­ck Leach. Ni­co­le Gi­bbs, Al­la Kud­ry­av­t­se­va, Scott Lip­sky, Den­nis Novi­kov

SAN DIE­GO AVIATOR Træ­ner: Spil­le­re:

Jo­hn Lloyd. Ja­mes Bla­ke, Da­ni­el Evans, Da­ri­ja Ju­rak, Ra­ven Klaa­sen, Shel­by Ro­gers

SPRING­FI­ELD LASERS Træ­ner: Spil­le­re:

Jo­hn- Laf­f­nie de Ja­ger. Jo­hn Is­ner, Benjamin Beck­er, Da­ria Gavri­lova, Mi­cha­el­la Kra­ji­cek, Da­ni­el Ne­stor

WAS­HIN­G­TON KASTLES Træ­ner:

Murp­hy Jen­sen. Spil­le­re: Bob Bry­an, Mi­ke Bry­an, Mar­dy Fish, Mar­ti­na Hin­gis, Ma­di­son Breng­le, Leander Pa­es, Sam Qu­er­rey, Anast­a­sia Ro­dio­nova hun har styr på si­ne OL- for­be­re­del­ser, « si­ger Morten Rodwitt.

Pla­nen er, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i den sid­ste uge af juli del­ta­ger ved en WTA- tur­ne­ring i den ca­na­di­ske by Mon­tre­al, og at hun 1. au­gust stil­ler op for sit hold, Phila­delp­hia Freedoms, i blot en en­kelt kamp.

» Det ser vi in­tet pro­blem i. Blot to da­ge ef­ter fly­ver hun til Rio. Her er hun 5. au­gust fa­ne­bæ­rer, hvor­ef­ter kam­pe­ne i OL- tur­ne­rin­gen ind­le­des da­gen ef­ter, « si­ger Morten Rodwitt. End­nu ik­ke kva­li­fi­ce­ret End­nu har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog ik­ke kva­li­fi­ce­ret sig til OL.

For at hun kom­mer blandt de 84 del­ta­ge­re i da­mesing­le kræ­ves, at hun 6. ju­ni lig­ger blandt de 56 bed­ste på ver­dens­rang­li­sten, og at hun har del­ta­get på det dan­ske kvin­delands­hold ved Fed Cup i Egyp­ten.

Den tur­ne­ring fin­der sted 13.- 16. april.

» Se­ne­ste mel­ding fra Ca­ro­li­ne er, at hun ger­ne vil spil­le Fed Cup. Så der­for har vi ud­ta­get hende til hol­det, der og­så be­står af Ka­ren Bar­ritza, Emi­lie Fran­ca­ti og Julie Noe, « si­ger Dansk Ten­nis For­bunds sport­s­chef Jens An­ker An­der­sen.

End­nu er pla­nen for Ca­ro­li­ne Hvad po­k­ker skal hun stil­le op i en li­ge­gyl­dig op­vis­nings­tur­ne­ring i USA for? Det for­står jeg ik­ke Woz­ni­a­ck­is Fed Cup- del­ta­gel­se ik­ke helt på plads.

» Da hun stil­le­de op for Dan­mark i fjor, an­kom hun da­gen før vo­res før­ste kamp. Gen­ta­ger hun det, er vi til­fred­se. Men nu må vi se, hvad vi fin­der ud af, « si­ger Jens An­ker An­der­sen.

Først 12. april af­gø­res det, hvor­dan Dan­marks pul­je kom­mer til at se ud. Men mod­stan­der­ne bli­ver valgt i et felt be­stå­en­de af Østrig, Egyp­ten, Lie­ch­tenste­in, Fin­land, Li­tau­en og Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na. De to bedst- pla­ce­re­de ryk­ker op i turneringens næst­bed­ste ka­te­go­ri, mens de to dår­ligst- pla­ce­re­de ryk­ker ned. Får god kamp­træ­ning I øv­rigt ser Jens An­ker An­der­sen det ik­ke som no­get pro­blem, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki få da­ge op til OL bå­de stil­ler op ved WTA- tur­ne­rin­gen i Mon­tre­al og Mylan Wor­ld TeamTennis.

» Så får hun god kamp­træ­ning, og det kan væ­re med til at op­ti­me­re præ­sta­tio­nen i Rio, « si­ger Jens An­ker An­der­sen.

Det er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ek­stræ­ner, Mi­cha­el Mortensen, dog ik­ke ube­tin­get enig i.

» Selv­føl­ge­lig skal hun med i Mon­tre­al, hvor der kæm­pes om ver­dens­rang­li­ste- po­int. Men hvad po­k­ker skal hun stil­le op i en li­ge­gyl­dig op­vis­nings­tur­ne­ring i USA for? Det for­står jeg ik­ke. Jeg tror, at det op til OL vil­le ha­ve væ­ret bed­re for hende at få ro på sig selv og få træ­net nog­le de­tal­jer i sit spil. OL er en af årets vig­tig­ste tur­ne­rin­ger. Der­for skal for­be­re­del­ser­ne væ­re så go­de som over­ho­ve­det mu­ligt, « si­ger Mi­cha­el Mortensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.