An­kla­ger kræ­ver be­tin­get fængsel til An­to­nio Con­te

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

I in­ter­na­tio­na­le stri­dig­he­der ta­ler man oft e om sted­fortræ­der­kri­ge, når de stri­den­de par­ter bli­ver støt­tet af hver sin stormagt. I aft en er det tæt på, at man kan ta­le om det sam­me be­greb, når Paris Saint- Germain ta­ger imod Man­che­ster Ci­ty i den før­ste af to kvart­fi na­ler i Cham­pions Le­ague. De to klub­ber er nem­lig ejet og dre­vet af to små kon­kur­re­ren­de olie­sta­ter, som har in­ve­ste­ret tungt i hver de­res eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­klub. Det er godt nok ble­vet til na­tio­na­le mester­ska­ber bå­de til Ci­ty og PSG, si­den Abu Dha­bi og Qa­tar gjorde de­res ind­t­og i hen­holds­vis Man­che­ster og den fran­ske ho­ved­stad, men in­gen af hol­de­ne har ind­til nu få­et suc­ces i ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te klub­tur­ne­ring.

Hvis man spør­ger den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty- spil­ler Mikkel Bi­s­choff , der nu er eks­pert­kom­men­ta­tor hos Di­scove­ry Networ­ks, er det Qa­tar- klub­ben, der har størst grund til for­års­op­ti­mis­me.

» Ci­ty var hel­dig i grup­pe­spil­let med en god lod­træk­ning og kan få et egent­ligt gen­nem­brud på den eu­ro­pæ­i­ske sce­ne, hvis man kan slå Paris ud. Men PSG er et- to år læn­ge­re frem­me i at etab­le­re sig i Cham­pions Le­ague og vir­ker stær­ke­re li­ge nu. Sam­ti­dig har hol­det det svært, når det ik­ke er spilsty­ren­de, og det bli­ver det ik­ke i he­le kam­pen mod Paris. Det mang­ler et ty­de­ligt kon­cept, når det ik­ke har bol­den, « fast­slår Mikkel Bi­s­choff .

I 2008 gik Abu Dha­bi ind i Man­che­ster Ci­ty i skik­kel­se af Sheik Mansour, der er en del af Al Na­hy­an­fa­mi­li­en, som sty­rer olie­sta­ten, der er den stør­ste i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Si­den har han in­ve­ste­ret om­kring 12 mil­li­ar­der kro­ner i klub­ben, og selv om man hæv­der, at der er ta­le om en pri­vat in­ve­ste­ring, er det pri­mæ­re mål at ska­be po­si­tiv om­ta­le til Abu Dha­bi.

Det har ka­stet to mester­ska­ber af sig, men selv om Ci­ty spil­ler un­der­hol­den­de og tem­po­fyldt fod­bold, er der ik­ke ta­le om en klub, der har den sam­me bre­de ap­pel jor­den rundt som ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Uni­ted. Der­til lug­ter hol­det for me­get af ri­ge eje­re, der ka­ster om sig med de­res pen­ge på et ni­veau, hvor de fær­re­ste kon­kur­ren­ter kan væ­re med.

Det er man for­ment­lig li­geg­lad med i Man­che­ster Ci­ty, hvis Mansours mil­li­ar­der kan fø­re til, at klub­ben går et – i fod­bold­mæs­sig for­stand – ara­bi­sk for­år i mø­de. Og den ri­ge ejer har i hvert fald gjort det sta­dig nem­me­re for klub­ben at til­træk­ke de helt sto­re pro­fi ler – senest ek­sem­pli­fi ce­ret ved, at det lyk­ke­des at lok­ke Pep Gu­ar­di­o­la til som træ­ner fra næ­ste sæ­son.

» I dag ser man mest på løn­sed­len, og hvor­dan man kan ple­je sin per­son­li­ge kar­ri­e­re. Der­for har de gam­le kæm­per som Uni­ted, Li­ver­pool og Ar­se­nal ik­ke den sam­me til­træk­nings­kraft , som de hav­de tid­li­ge­re, « på­pe­ger Mikkel Bi­s­choff . Su­veræ­ne PSG I Paris læg­ges der ik­ke skjul på, at det er den qa­ta­r­ske stat, der står bag sats­nin­gen på det fran­ske fod­bold­fl agskib. Klub­ben ejes via fon­den

PSG OG MAN­CHE­STER CI­TY I CHAM­PIONS LE­AGUE SÅ­DAN ER DET gå­et for Paris Saint- Germain og Man­che­ster Ci­ty , mens de har haft ara­bi­ske eje­re MAN­CHE­STER CI­TY: 2014- 15: Tab­te ot­ten­de­dels­fi na­len sam­men­lagt 1- 3 til FC Barcelona 2013- 14: Tab­te ot­ten­de­dels­fi na­len sam­men­lagt 1- 4 til FC Barcelona 2012- 13: Blev eli­mi­ne­ret i grup­pe­spil­let eft er en fj er­de­plads 2011- 12: Blev eli­mi­ne­ret i grup­pe­spil­let eft er en tred­je­plads 2010- 11, 2009- 10: Ik­ke kva­li­fi ce­ret PARIS SAINT- GERMAIN: 2014- 15:

2013- 14:

2012- 13:

KIL­DE: Qa­tar Sports In­ve­st­ment af olie­sta­ten med ba­re 279.000 ind­byg­ge­re. Qa­tar køb­te klub­ben i som­me­ren 2011. Kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re har læst me­get ind i, at over­ta­gel­sen ske­te blot seks må­ne­der eft er, at den da­væ­ren­de UE­FA- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni eft er en sam­ta­le med re­præ­sen­ta­ter fra Qa­tar og den da­væ­ren­de fran­ske præ­si­dent og inkar­ne­re­de PSG- fan Ni­co­las Sarkozy æn­dre­de hold­ning og be­slut­te­de sig for at stem­me for Qa­tar som VMvært i 2022.

Si­den er det ble­vet til fi re fran­ske mester­ska­ber i træk, mens kvart­fi na­len har væ­ret en­de­sta­tio­nen i Cham­pions Le­ague de se­ne­ste tre år for Zla­tan Ibra­him­ovic og hold­kam­me­ra­ter­ne. For trods olie­mil­li­ar­der­ne er der trængsel i top­pen af det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­hie­rar­ki, når det kom­mer til stør­rel­sen af pen­ge­tan­ken.

» Nu er vi sam­let med en ræk­ke klub­ber, der er li­ge så stær­ke som os øko­no­misk, men som har stør­re hi­sto­rie og har li­ge så dyg­ti­ge spil­le­re som os. Det er « som Paris Saint- Ger­mains træ­ner, Lau­rent Blanc, kon­sta­te­re­de på gårs­da­gens pres­se­mø­de. Spændt for­hold mel­lem lan­de­ne Fæl­les for de to klub­ber er og­så, at de iføl­ge den en­gel­ske avis Daily Mail var tæt på at bli­ve spar­ket ud af de eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­rin­ger i 2014, for­di de med de­res mas­si­ve ka­pi­tal­til­førs­ler hand­le­de i kon­fl ikt med reg­ler­ne for Fi­nan­ci­al Fair Play. Klub­ber­ne slap dog med øko­no­mi­ske sank­tio­ner.

Oven i den al­min­de­li­ge ri­va­li­se­ring mel­lem to klub­ber, der in­tenst stræ­ber eft er at etab­le­re sig i top­pen af det eu­ro­pæ­i­ske hie­rar­ki, kom­mer så det spænd­te for­hold mel­lem Qa­tar og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Qa­tar støt­ter is­la­mi­sti­ske grup­per som blandt an­det Det Mus­lim­ske Bro­der­skab øko­no­misk, mens Emira­ter­ne slår ned på dem i så­dan en grad, at de er i sø­ge­ly­set for at kræn­ke men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. For to år si­den luk­ke­de Emira­ter­ne så­le­des i lig­hed med Sau­di- Ara­bi­en og Ba­hrain sin am­bas­sa­de i Qa­tar i pro­test mod lan­dets op­bak­ning til is­la­mi­ster­ne.

Ita­li­ens land­stræ­ner og den kom­men­de Chel­sea- ma­na­ger, An­to­nio Con­te, skal ha­ve en be­tin­get fængsels­dom på seks må­ne­der og en bø­de på 8.000 eu­ro for mat­ch­fi xing, hvis det står til an­kla­ge­myn­dig­he­den i Cre­mo­na.

Sa­gen går til­ba­ge til 2011, da Con­te var træ­ner for Si­e­na i den ita­li­en­ske Se­rie B. Me­re end 100 per­so­ner er mistænkt i den så­kald­te Calcioscom­mes­se- sag, men Con­te af­vi­ser at væ­re in­vol­ve­ret.

46- åri­ge Con­te blev man­dag præ­sen­te­ret som den næ­ste Chel­sea- ma­na­ger. Først skal han dog gø­re job­bet fær­digt som Ita­li­ens land­stræ­ner ved EM i Frank­rig, in­den han til­træ­der. SPILLEDAGES KA­RAN­TÆ­NE ER Na­po­li- an­gri­be­ren Gon­za­lo Hi­gu­ain ble­vet idømt for at skub­be dom­me­ren i bry­stet eft er at ha­ve få­et sit an­det gu­le kort og der­med rødt i søn­da­gens ude­kamp mod Udi­ne­se, som Na­po­li tab­te 1- 3. Hold­kam­me­ra­ter­ne måt­te end­da hol­de Hi­gu­ain, der har haft en stor sæ­son for Na­po­li og har sco­ret 30 liga­mål, til­ba­ge fra at be­gå yder­li­ge­re dum­he­der ef­ter ud­vis­nin­gen. Det ven­tes, at Na­po­li vil ap­pel­le­re ken­del­sen i håb om at få ned­sat straff en. Der re­ste­rer syv run­der i Se­rie A, hvor Na­po­li lig­ger num­mer to seks po­int eft er Ju­ven­tus.

Tab­te kvart­fi na­len sam­men­lagt 1- 5 til FC Barcelona

Tab­te kvart­fi na­len sam­men­lagt 3- 3 til Chel­sea på reg­len om ude­ba­ne­mål

Tab­te kvart­fi na­len sam­men­lagt 3- 3 til FC Barcelona på reg­len om ude­ba­ne­mål

UE­FA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.