Ma­ski­nen gik i stå for Bayern

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

vær­ter­ne var lidt for næ­ri­ge med ser­ve­rin­gen.

De prø­ve­de el­lers i den grad at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne og bul­dre­de vi­de­re eft er må­let.

Før­ste halv­leg for­me­de sig som et langt Bayern- pres, hvor Vidal hav­de den stør­ste chan­ce med et nyt ho­ved­stød, som han end­te med at st­ud­se ned i jor­den og over mål.

I de sid­ste 45 mi­nut­ter var bol­den fort­sat mest på Bayern- fød­der, men de nå­e­de ik­ke frem til li­ge så man­ge åben­ly­se chan­cer.

Gæ­ster­ne fi k og­så de­res mu­lig­he­der, og Jonas var tæt på, da han først skød bol­den ind i bry­stet på Javi Mar­ti­nez og si­den skød over fra nært hold. En kæm­pe mu­lig­hed for at få et for­mi­da­belt ud­gangs­punkt til den mod­sat­te kamp, som blev for­spildt.

Men al­li­ge­vel er det Ben­fi ca, som måt­te væ­re til­fred­se, da dom­me­ren fl øjte­de af eft er fem mi­nut­ters ek­stra­tid, og den kom­men­de Man­che­ster Ci­ty- ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la så be­stemt hel­ler ik­ke til­freds ud med den spink­le sejr, som skal for­sva­res i Lis­sa­bon på næ­ste ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.