Af­grun­den i Kø­ben­havn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER DER­BY- TID igen. Og ik­ke ba­re for en kort be­mærk­ning. Med tre kam­pe i lø­bet af de næ­ste ba­re 14 da­ge, går fod­bold­dan­mark – el­ler i det mind­ste ho­ved­stads­om­rå­det – i en form for der­by- und­ta­gel­ses­til­stand. Det kan næ­sten kun bli­ve un­der­hol­den­de. Det kan det, dels for­di kam­pe mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by ge­ne­relt har en ten­dens til at frem­kal­de bå­de drama og ståpels på ar­me­ne. Hel­dig­vis, fri­stes man til at si­ge. Men den­ne gang oser de tre kam­pe af un­der­to­ner. MIL­JØ­ET MEL­LEM BRØND­BY og FC Kø­ben­havn har al­drig væ­ret til hver­ken hol­den- i- hån­den el­ler kys­se­ri bag cy­kel­s­ku­ret. Der­til er mod­sæt­nings­for­hol­det de to klub­ber imel­lem gan­ske en­kelt for stort. Til ti­der har for­hol­det dog væ­ret tå­le­ligt.

Li­ge nu kan spæn­din­ger­ne imid­ler­tid mær­kes i luft en over Roskil­de­vej, der fø­rer fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn ind til by­en. De to klub­ber slås off ent­ligt om ude­ba­ne­af­snit­te­ne til de ind­byr­des kam­pe, og Brønd­by er sam­ti­dig fø­rer FCK an­det­steds

som klub li­ge skyt­te­gravskrig mod ri­va­ler­ne fra for­sta­den. nu i den vær­ste Kø­ben­hav­ner­ne ryster på ho

for­fat­ning, si­den ve­det over Brønd­by, når de næg­ter at fl yt­te en kamp i Her­ning en klub­ben for tre ti­me til for­del for de tv- sta­tio­ner,

år si­den med nød der hvert år be­ta­ler de blå- gu­le næ­sten li­ge så me­get, som de får og næp­pe und­gik ind ved hjælp af samt­li­ge de­res

bå­de kon­kurs og sponsora­ter. Og in­ter­nt i klub­ber­nes sam­men­slut­ning, Di­vi­nedryk­ning lidt i sions­for­e­nin­gen, står Lø­ver­ne

12. Imens su­ser FC – med di­rek­tør An­ders Hørs­holt i spid­sen – for­re­st, når der skal løfKø­ben­havn mod tes pe­ge­fi ngre over for out­si­de­ren,

mester­ska­bet der ik­ke nød­ven­dig­vis ret­ter ind. BRØND­BY BLEV KENDT som klas­sens fræk­ke dreng, da de for to år si­den ik­ke vil­le til­slut­te sig en fæl­les tv- aft ale. Si­den er uen­de­ligt me­get sket i Brønd­by, der ik­ke læn­ge­re er den fræk­ke, men ryste­de dreng i klubklas­sen.

FC Kø­ben­havn spar­ker på en klub, der net­op nu lig­ger ned. Vi ken­der al­le Jan Bech An­der­sens fejl­trin i Osc­ar­ga­te og ik­ke mindst sa­gens kon­se­kven­ser, som er svæ­re at un­der­vur­de­re. Thomas Frank gik, og si­den an­non­ce­re­de og­så Bech An­der­sen selv sin fra­træ­den fra job­bet som be­sty­rel­ses­for­mand med virk­ning fra ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i næ­ste uge.

Nu skal en ny og split­tet be­sty­rel­se fi nde si­ne ben på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, mens der og­så på di­rek­tør­po­sten sid­der en ny mand. Mens blitzly­set reg­ne­de ned over Thomas Frank for en må­ned si­den, sneg Sø­ren Vad­mand sig ud af dø­ren på Brønd­by Sta­dion. I in­der­lom­men hav­de han en fy­re­sed­del ud­skre­vet midt i al vir­va­ret om­kring Jan Bech An­der­sens tan­ke­lø­se skri­ve­ri­er på Brønd­bys fan­forum. ALT DET­TE HAR eft er­ladt en klub, der – som jeg hø­rer det – ik­ke har klar­hed over, hvem der egent­lig skal træff e be­slut­nin­ger­ne. Der er kort og godt gå­et kuk i kom­man­d­ovej­en midt i al­le pro­ble­mer­ne.

Pro­ble­mer­ne går igen på ba­nen un­der Auri Sk­ar­ba­li­us, der end­nu ik­ke ser ud til at ha­ve Brønd­by- trup­pen bag sig. Som spil­ler pri­mi­tivt og har en­dog rig­tig sto­re pro­ble­mer med at sco­re mål. Og så er der Da­ni­el Ag­ger, som man sta­dig ik­ke har en for­læn­gel­se på plads med.

Brønd­by er som klub li­ge nu i den vær­ste for­fat­ning, si­den klub­ben for tre år si­den med nød og næp­pe und­gik bå­de kon­kurs og nedryk­ning lidt i 12. Imens su­ser FC Kø­ben­havn mod mester­ska­bet.

Af­grun­den de to klub­ber imel­lem er der­for dy­be­re end læn­ge. Bå­de på ba­nen og i kulis­ser­ne.

Så­dan er land­ska­bet in­den tre kam­pe, der har FCK som stor­fa­vo­rit. Men glem ik­ke, at det er der­by­et, vi ta­ler om. Hvis no­get kan få Brønd­by til at rej­se sig fra den lig­gen­de po­si­tion, klub­ben be­fi nder sig i, kan det væ­re ud­sig­ten til tre kam­pe mod den dril­len­de lo­kal­ri­val. Igen: Det kan næ­sten kun bli­ve un­der­hol­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.