Klas­sisk fi­na­le­brag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DOB­BELT OVER­RA­SKEL­SE For før­ste gang no­gen­sin­de skul­le beg­ge se­mi­fi­na­ler i Me­tal Liga­en af­gø­res i kamp syv, og det end­te en smu­le over­ra­sken­de med to ude­sej­re. Es­b­jerg Ener­gy vandt 4- 1 over Søn­derjy­ske, mens Her­ning Blue Fox duk­ke­de Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks med 3- 1, og der­med er der lagt op til en æg­te jysk is­ho­ck­eyklas­si­ker i årets fi­na­le­se­rie i Me­tal Liga­en.

Søn­derjy­ske bur­de el­lers væ­re men­talt oven­på i se­ri­en mod Es­b­jerg ef­ter at ha­ve vendt 1- 3 i kam­pe til 3- 3 og der­med gi­vet sig selv chan­cen for at gå i fi­na­len med en sejr på hjem­me­ba­ne.

Men de for­sva­ren­de me­stre var alt an­det end klar i før­ste pe­ri­o­de, og på to sto­re fejl in­den for et mi­nut knap midt­vejs i før­ste pe­ri­o­de kom Es­b­jerg for­an ved Es­ben Ni­el­sen og Ma­rio La­mou­reux.

Fem mi­nut­ter før af­slut­nin­gen på an­den pe­ri­o­de be­gynd­te det for al­vor at duf­te af en fi­na­le­plads til ve­stjy­der­ne, da Aa­ron Lee gjorde det til 3- 0.

Søn­derjy­ske fik re­du­ce­ret ved Dar­cy Za­jac med et kvar­ter igen af kam­pen, men tæt­te­re på kom me­stre­ne ik­ke, og i ste­det kun­ne Es­b­jerg gø­re det til 4- 1 i et tomt mål til sidst.

Her­ning chokstar­te­de i Fre­de­riks­havn, da To­mas Si­nisa­lo ef­ter ba­re 15 se­kun­ders spil brag­te midtjy­der­ne i front for før­ste gang på ude­ba­ne i se­mi­fi­na­le­se­ri­en.

I de seks fo­re­gå­en­de kam­pe hav­de det hold, som score­de først, vun­det, men et mi­nut før af­slut­nin­gen på før­ste pe­ri­o­de ud­lig­ne­de lands­hold­spil­le­ren Mat­hi­as Bau Hansen på en sty­ring for­an mål. Det var hans 19. po­int i slut­spil­let.

Spil­le­mæs­sigt hav­de hjem­me­hol­det over­ta­get i he­le an­den pe­ri­o­de, hvor Her­ning pri­mært gjorde sig be­mær­ket med et par dum­me ud­vis­nin­ger, men al­li­ge­vel var det ude­hol­det, som på en kon­tra halvan­det mi­nut får pau­sen brag­te sig på 2- 1 ved Jor­dan Ge­or­ge.

Fø­rin­gen var be­stemt ik­ke fortjent, men i tred­je pe­ri­o­de var det al­li­ge­vel Her­ning, som med en scor­ing af Jer­red Smit­h­son gjorde det til 3- 1, og det blev af­gø­rel­sen på kam­pen.

Her­un­der præ­sen­te­rer BTs Dan­ny Long­hi An­drea­sen de to fi­na­le­hold.

FINALEDATOER

DM- FI­NA­LEN BE­GYN­DER PÅ

fre­dag, og det bedst pla­ce­re­de hold fra Me­tal Liga­ens grund­spil ( Es­b­jerg) har hjem­me­ba­ne­for­del i fi­na­len. Fi­na­le­kam­pe­ne spil­les som føl­ger: Fre­dag 8/ 4 kl. 20.00 Søn­dag 10/ 4 kl. 13.30 Tirs­dag 12/ 4 kl. 20.30 Fre­dag 15/ 4 kl. 19.30 Søn­dag 17/ 4 kl. 17.30 ( evt. kamp 5) Tirs­dag 19/ 4 kl. 20.30 ( evt. kamp 6) Fre­dag 22/ 4 kl. 19.30 ( evt. kamp 7)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.