’ JEG FLYT­TER IK­KE’

BT - - NYHEDER -

Un­der den tun­ge, grå him­mel på Ama­ger smi­ler Pe­ter Møl­ler – men med en vis al­vor i øj­ne­ne. Selv­om den po­pu­læ­re tv- vært op­rin­de­lig kom­mer fra Jyl­land, ser han ik­ke po­si­tivt på at skul­le ryk­ke telt­pæ­le­ne op og flyt­te til Aar­hus. Der­med tvin­ger flyt­nin­gen ham til at for­la­de sit job på DR. Får næp­pe over­talt fa­mi­li­en » Aar­hus og Jyl­land er dej­ligt, og jeg kom­mer selv fra Aal­borg, så det er ik­ke grun­den til min mod­vil­je. Men jeg tror ik­ke, jeg kan få over­talt min ko­ne og børn til at flyt­te til Jyl­land fra Kø­ben­havn, « si­ger han til BT.

Pe­ter Møl­ler for­tæl­ler, at han ik­ke har vidst no­get til flyt­te­pla­ner­ne, og be­slut­nin­gen om at flyt­te DR Spor­ten væk fra ho­ved­sta­den gør ham trist.

» Jeg er rig­tig ked af det. Det rø­rer mig, da det højst sand­syn­ligt be­ty­der, at man­ge af mi­ne dyg­ti­ge kol­le­ger må stop­pe på DR Spor­ten. Der er en tryk­ket stem­ning på redaktionen, og det har selv­føl­ge­lig stor men­ne­ske­lig be­tyd­ning for man­ge in­klu­siv mig selv, « si­ger han og for­kla­rer om sin fag­li­ge ærg­rel­se over be­slut­nin­gen:

» Vi dæk­ker al­le­re­de spor­ten overalt i Dan­mark, hvor vi blandt an­det er ude på samt­li­ge sta­dions i Su­per­liga­en og til et hav af hånd­bold­kam­pe i Jyl­land. Så be­slut­nin­gen om at flyt­te det fyrtårn, som DR Spor­ten er, ser jeg som et po­li­tisk sig­nal fra DR. « Ta­get på sen­gen Nyhe­den om DR Spor­tens flyt­ning er kun få ti­mer gam­mel, da BT mø­der Pe­ter Møl­ler i DR By­en, og han er end­nu ik­ke klar over, hvad der nu skal ske, når hans ar­bejds­plads gen­nem fem år flyt­ter lands­del.

» Jeg har ik­ke truf­fet no­gen be­slut­ning om, hvad der skal ske nu og her, men flyt­nin­gen til Aar­hus sker om to års tid – så må vi se, om jeg sta­dig er an­sat hos DR til den tid, « si­ger han til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.