TV2- pro­fi­ler: ’ Man må flyt­te der­hen, hvor ar­bej­det er’

BT - - NYHEDER -

KOLLEGIALT

Den­gang var Ta­nevs børn fem og 10 år gam­le, så den læn­ge­re trans­port­tid fra hjem­met på Øster­bro fik ham til at over­ve­je si­tu­a­tio­nen af hen­syn til fa­mi­li­en.

» Men ef­ter at ha­ve sun­det mig lidt, valg­te jeg at fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve. Jeg el­sker mit job, som og­så er min hob­by, og så er det jo hel­ler ik­ke et job, som hæn­ger på træ­er­ne. Jeg kun­ne jo ik­ke ba­re fin­de et lig­nen­de ar­bej­de an­dre ste­der som ek­sem­pel­vis en in­ge­ni­ør, « si­ger Pe­ter Ta­nev. Vi er pri­vil- ege­re­de Morten An­ker­dal for­står godt, at pend­ler­ti­den fra ho­ved­stads­om­rå­det til Aar­hus kan vir­ke af­skræk­ken­de for kol­le­ger­ne på DR Spor­ten, men han un­der­stre­ger og­så, at det man­ge ste­der ik­ke er no­get sær­syn med lang trans­port­tid.

» Vi er me­get pri­vil­e­ge­re­de i Dan­mark. Jeg rej­ser en del rundt i ver­den, og de trans­port­af­stan­de, vi har her i Dan­mark, er me­get kor­te sam­men­lig­net med man­ge an­dre ste­der. Man skal ik­ke læn­ge­re væk end til Tys­kland, før det er helt nor­malt med to- tre ti­mers trans­port­tid til ar­bej­de hver dag, « si­ger han.

Hvis du skul­le gi­ve et godt råd til di­ne kol­le­ger på DR, som net­op nu sid­der og tyg­ger på nyhe­den om flyt­nin­gen, hvad skul­le det så væ­re?

» At få det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen. Så­dan er vir­ke­lig­he­den, og så gæl­der det om at indstil­le sig på det. Det kan man gø­re ved at ud­nyt­te den læn­ge­re trans­port­tid el­ler flyt­te. Det er jo ik­ke an­der­le­des end for så man­ge an­dre. Man må flyt­te der­hen, hvor ar­bej­det er. « Det er Pe­ter Ta­nev enig i. » Jeg kan godt ta­ge mig selv i at tæn­ke, at jeg har langt til ar­bej­de, men så husker jeg mig selv på, at der er folk, som er rig­tig gla­de for over­ho­ve­det at ha­ve et ar­bej­de og med glæ­de sid­der i kø i halvan­den ti­me på mo­tor­vej­en hver dag for at kom­me på ar­bej­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.