Dæk­ker over

BT - - NYHEDER -

VALGHEMMELIGHED tals­mand for Grim­høj­mo­ske­en i tre må­ne­der, men og­så for­di han som 19- årig ind­te­le­fo­ne­re­de en bom­be­trus­sel for at slip­pe for ek­sa­men og har kaldt ima­mer hyk­le­ri­ske, hvis de ik­ke vej­le­der mus­lim­ske kvin­der i hen­hold til Kor­a­nen. I går an­nul­le­re­de par­ti­et Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mads fol­ke­tings­kan­di­da­tur, for­di han ik­ke har væ­ret med­lem af Al­ter­na­ti­vet i tre må­ne­der, så­dan som par­tiets vedtæg­ter kræ­ver.

Kha­te­rah Parwa­ni er juri­disk rå­d­gi­ver og am­bas­sa­dør for Exitcirk­len, der hjæl­per unge, som er ud­sat for so­ci­al og re­li­gi­øs kon­trol. Hun ken­der til pro­ble­ma­tik­ker­ne fra ra­di­ka­li­se­re­de mil­jø­er, og hun for­står Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mads dilem­ma, men me­ner sam­ti­dig, at han bur­de for­tæl­le, hvad han ved.

» Jeg sy­nes, det er pro­ble­ma­tisk, hvis han sid­der med så­dan­ne op­lys­nin­ger og sam­ti­dig drøm­mer om at kom­me i Fol­ke­tin­get. Det er folk, der un­der­gra­ver vo­res de­mo­kra­ti. Hvis han vir­ke­lig har vendt ryg­gen til mil­jø­et om­kring Grim­høj­mo­ske­en, så bur­de han rå­be op. Men vi kan selv­føl­ge­lig ik­ke vi­de, hvad hans si­tu­a­tion er. Jeg kan godt fo­re­stil­le mig, at det har haft nog­le kon­se­kven­ser for ham, og han der­for har valgt at hol­de mund, « si­ger hun til BT.

BT var i går i kon­takt med Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad. Han øn­sker dog ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen.

» Jeg vil ik­ke kom­men­te­re no­get, før jeg even­tu­elt igen er valgt til fol­ke­tings­kan­di­dat for Al­ter­na­ti­vet. Hvis det sker, så er du vel­kom­men til at rin­ge, « si­ger Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad til BT.

» Det ene­ste, det egent­lig be­ty­der for mig er, at jeg skal ven­te en må­ned el­ler halvan­den på et nyt op­stil­lings­mø­de, før jeg er kan­di­dat igen, hvis jeg bli­ver indstil­let igen. Det er ren for­ma­lia, « si­ger Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad til TV2 Øst.

TORS­DAG 7. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.