El­bæk: Vi har brug for Mo­ham­mad

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­TINGS­KAN­DI­DAT » Det er ik­ke en af­stand­ta­gen til ham, men der er der­i­mod ta­le om, at de lo­kalt ik­ke har le­vet op til de lands­dæk­ken­de vedtæg­ter, « si­ger Uff e El­bæk. I har har tid­li­ge­re af­vist er­hvervs­man­den Klaus Riskær som med­lem, men kun­ne godt bru­ge Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad i par­ti­et. Hvor ser du, at de to ad­skil­ler sig? » Det ene er, at det var den lo­ka­le kreds, som af­vi­ste Klaus Riskær, for­di de ik­ke var in­ter­es­se­re­de i ham som kan­di­dat. I Aar­hus har et stort fl er­tal i Østjyl­lands Stor­kreds valgt Mo­ham­mad. For det an­det er­klæ­re­de Klaus Riskær sig al­le­re­de på før­ste dag ue­nig i par­ti­pro­gram­met. Mo­ham­mad har der­i­mod sagt, at han øn­sker at le­ve fuld­stæn­dig op til Al­ter­na­ti­vets po­li­tik, vær­di­er og hold­nin­ger. Men han har ik­ke ta­get fuld­stæn­dig af­stand fra de de­le af Kor­a­nen, der er i strid med den dan­ske lov- Mo­ham­mad er to­talt imod ste­ning, går ind for kvin­ders fri­gø­rel­se og står op for ho­mo­ret­tig­he­der giv­ning, som ek­sem­pel­vis ste­ning af kvin­der som en sank­tion? » Jo, det har han. Tid­li­ge­re har han væ­ret me­re ul­den om det, det er rig­tigt. Man­ge re­li­gi­øse le­ver nær­mest i to vir­ke­lig­he­der. På den ene si­de har de sagt ja til et re­li­gi­øst fun­da­ment, på den an­den si­de le­ver de og­så i en hver­dag som vo­res. Mo­ham­mad er to­talt imod ste­ning, går ind for kvin­ders fri­gø­rel­se og står op for ho­mo­ret­tig­he­der. « Han har kaldt det ’ hyk­le­risk’, hvis en imam ik­ke vej­le­der mus­lim­ske kvin­der i for­hold til Kor­a­nen? » Jeg ken­der ham ik­ke, men jeg har få­et re­fe­re­ret, at folk vir­ke­lig gik til ham på op­stil­lings­mø­det i Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.