’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

I øv­rigt for­står jeg ik­ke al den jø­de- be­skyt­tel­se. Jeg er me­ner, som man­ge an­dre at det var synd for dem un­der 2. ver­denskrig. Den tid er dog ov­re, og al­li­ge­vel ik­ke. For i Palæsti­na, udø­ver Is­ra­el sam­me bruta­li­tet som Hit­ler brug­te, den­ne gang er det palæsti­nen­ser­ne det går ud over. Der er dog en af­gø­ren­de fak­tor og for­skel, som er at ver­den i dag, luk­ker de­res øj­ne og der ta­ges ik­ke af­stand fra hvad Is­ra­el gør, men skyl­den smi­des på Ha­mas Sam­men­lig­ner Is­ra­el med Na­zitTys­kland: Blo­gind­læg 25. juli 2014 Er jeg den ene­ste i lil­le Dan­mark, som me­ner at man li­ge­le­des bør bli­ve straff et for utro­skab og fl er­kæ­re­ste­ri el­ler fi ndes der an­dre som, li­ge­le­des un­dre sig over det­te? Utro­skab skal gø­res ulov­ligt: Blo­gind­læg 8. juli 2014) Be­skyld­nin­ger om re­k­rut­te­ring af unge til Sy­ri­en, er ik­ke no­get mo­ske­en gør, tvær­ti­mod. Dog eft er en hård og svær re­sear­che, har jeg fun­det ud af det PET og me­di­er­ne ik­ke har fun­det ud af. Nem­lig hvem der står bag dis­se re­k­rut­te­rin­ger. Min man­ge ti­mers sø­gen om den­ne mand har vist at han en­gang i mel­lem be­sø­ger mo­ske­en, men han har in­gen funk­tion i den som så­dan. Det er en for­vir­ret ung dreng, som hjer­ne­va­sker li­ge­så for­vir­re­de dren­ge til no­get de in­tet aner om. Nav­net på den­ne unge mand, vil jeg ik­ke off ent­ligt for­tæl­le, da jeg ik­ke vil brin­ge hans sik­ker­hed i fa­re Dæk­ker over re­k­rut­te­ring af Sy­ri­en- kri­ge­re: Blo­gind­læg 4. ju­ni 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.