UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Val­get af Al­ter­na­ti­vets nye fol­ke­tings­kan­di­dat i Østjyl­land, Mo­ham­mad Sa­bah Ah­mad, er nu ble­vet kendt ugyl­digt af par­tiets ho­ved­be­sty rel­se. Ik­ke for­di han er kon­tro­ver­si­el, men for­di han ik­ke har væ­ret med­lem af par­ti­et i de kræ­ve­de tre må­ne­der. Al­ter­na­ti­vets le­der Uff e El­bæk si­ger, at det er frit for ham at stil­le op igen på et se­ne­re tids­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.