Dra­ma­tisk stig­ning i an­tal hen­ret­tel­ser

BT - - NYHEDER -

STRAF An­tal­let af men­ne­sker, der er ble­vet hen­ret­tet i 2015, er ste­get med 50 pro­cent sam­men­lig­net med 2014. Tal­let er det hø­je­ste si­den 1989, vi­ser en op­gø­rel­se fra men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal. Stig­nin­gen er dra­ma­tisk, me­ner ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nals dan­ske af­de­ling Tri­ne Chri­sten­sen.

» Det er en ek­stremt be­kym­ren­de ud­vik­ling, vi ser her. Det er det hø­je­ste an­tal i 25 år, hvil­ket er lang tid, når vi kig­ger på døds­straf, « si­ger hun.

Ki­na er ik­ke med i op­gø­rel­sen, men er det land, der me­nes at ha­ve det hø­je­ste an­tal hen­ret­tel­ser i ver­den. Hen­ret­tel­ser­ne an­ses for at væ­re en stats­hem­me­lig­hed.

Den kraf­ti­ge stig­ning skyl­des Iran, Paki­stan og Sau­di- Ara­bi­en, der ale­ne står for 89 pro­cent af hen­ret­tel­ser­ne.

Ef­ter et an­greb på en sko­le i Pes­hawar i de­cem­ber 2014 har Paki­stan ge­nind­ført døds­straf­fen, og det ko­ste­de 326 men­ne­sker li­vet i 2015. De­mon­stre­rer magt År­sa­ger­ne, til at fle­re er ble­vet hen­ret­tet i de tre lan­de, er iføl­ge Tri­ne Chri­sten­sen, at myn­dig­he­der­ne bru­ger døds­straf til at de­mon­stre­re magt og vi­se kon­trol.

I bå­de Iran og Sau­di- Ara­bi­en bru­ges døds­straf til at få kon­trol over kri­ti­ke­re af sy­ste­met, og og­så utro­skab, narko­ti­kas­mug­ling, kor­rup­tion, blas­fe­mi og mang­len­de tro på Gud kan fø­re til døds­straf. I Paki­stan bru­ges døds­straf blandt an­det til at slå ned på ter­ror, mens Iran og­så døm­mer narko­re­la­te­ret kri­mi­na­li­tet med døds­straf.

Iføl­ge Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal har halv­de­len af de men­ne­sker, som Sau­di- Ara­bi­en har hen­ret­tet si­den mid­ten af 1980er­ne, væ­ret ud­læn­din­ge, ho­ved­sa­ge­ligt ar­bej­de­re, der ik­ke tal­te ara­bi­sk. I Iran og Paki­stan var nog­le af de hen­ret­te­de un­der 18 år. Dømt for æg­te­skabs­brud De 1.634 men­ne­sker, der er ble­vet hals­hug­get, hængt, skudt el­ler har få­et dø­de­li­ge injek­tio­ner i 2015, var blandt an­det ble­vet dømt for æg­te­skabs­brud, mord, narko­for­bry­del­ser, kor­rup­tion, rø­ve­ri, voldtægt, for­ræ­de­ri, spio­na­ge, for at del­ta­ge i op­rørs­be­væ­gel­ser og for at for­nær­me Is­lams pro­fet.

På trods af den sto­re stig­ning i an­tal­let af hen­ret­tel­ser er der og­så sket en po­si­tiv ud­vik­ling. For før­ste gang no­gen­sin­de har stør­ste­delen af ver­dens lan­de af­skaf­fet døds­straf. Fi­ji, Ma­da­ga­skar, Congo og Suri­nam af­skaf­fe­de døds­straf i 2015. » Ver­den er be­gyndt at se an­der­le­des på døds­straf og bru­gen af den straf. Det po­si­ti­ve ved 2015 er, at vi har fle­re lan­de, der har af­skaf­fet døds­straf ved lov, end lan­de, der fak­tisk bru­ger døds­straf, si­ger Tri­ne Chri­sten­sen.

HEN­RET­TET I 2015 I 2015 blev 1634 men­ne­sker hen­ret­tet. Det er en stig­ning på 50 pro­cent i for­hold til 2014. Iran, Paki­stan og Sau­di- Ara­bi­en er an­svar­li­ge for 89 pro­cent af al­le hen­ret­tel­ser­ne i 2015. De fem lan­de, der har hen­ret­tet flest men­ne­sker i 2015, er Ki­na, Iran, Paki­stan, Sau­di- Ara­bi­en og USA. Paki­stan har hen­ret­tet fle­re end 320 men­ne­sker, hvil­ket er det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de. USA har hen­ret­tet 28 men­ne­sker i 2015, hvil­ket er det la­ve­ste an­tal hen­ret­tel­ser si­den 1991.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.