Mu­sik­ken sluk­ket og fe­sten eb­ber ud på bo­lig­mar­ke­det

BT - - NYHEDER -

BOLIGPRISER I går vi­ste tal fra Dan­marks sta­ti­stik, at pri­ser­ne på bo­lig­mar­ke­det de sid­ste tre må­ne­der er fal­det. Det sæt­ter en streg un­der, at de sid­ste års pris­fest ik­ke ba­re syn­ger på sid­ste vers, men nok al­le­re­de er slut. Det er eft er en for­ry­gen­de pe­ri­o­de, hvor bo­lig­pri­ser­ne i 2015 trods en af­mat­ning i slut­nin­gen af året steg med 6,0 pct. for hu­se og 10,3 pct. for lej­lig­he­der.

Ud­over pris­fal­det vi­ser ejen­doms­mæg­ler­kæ­den Ho­mes op­gø­rel­se over frem­vis­nin­ger, at der var 13 pct. fær­re frem­vis­nin­ger i marts i år end sid­ste år og he­le 26,1 pct. fær­re frem­vis­nin­ger af lej­lig­he­der.

» Der er ik­ke ret me­get, der ta­ler for, at vi skal fort­sæt­te med de stig­nin­ger, vi har set de sid­ste år. Hvor skul­le pen­ge­ne kom­me fra? Hvor­for skul­le bo­lig­kø­be­re ha­ve råd til at læg­ge fem pct. me­re for at kø­be et hus år eft er år?

De løn­stig­nin­ger, der skul­le ret- fær­dig­gø­re det, er der sim­pelt­hen ik­ke no­get, der ta­ler for, at vi skul­le se, « si­ger bo­li­gø­ko­nom hos Nor­dea Li­se Nytoft Berg­mann. Et me­re sta­bilt mar­ked Ud­over nært fra­væ­ren­de løn­stig­nin­ger er der kom­met nye reg­ler for lån til bo­li­ger, der dæm­per mar­ke­det. Hos Nor­dea for­ven­ter man, at bo­lig­pri­ser­ne vi sti­ge med 2,5 til 3,0 pct. de kom­men­de år. Nær­me­re to pct., hvis man ta­ler re­alstig­nin­ger, alt­så fra­reg­net in­fl ation.

» Vi tror, at vi har lagt åre­ne med de vil­de pris­stig­nin­ger bag os. Vi tror sta­dig på, at der er stig­nin­ger til bo­li­ge­jer­ne, ba­re me­re nor­ma­le, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.