Re­ge­rin­gen vil ind­dra­ge læ­se­fe­ri­en for 1. g og 2. g

BT - - NYHEDER -

GYM­NA­SIEUD­SPIL Gym­na­sie­e­le­ver­ne skal ha­ve en me­re jævn ar­bejds­byr­de i lø­bet af sko­le­å­ret. Med det ar­gu­ment vil re­ge­rin­gen me­re el­ler min­dre ind­dra­ge læ­se­fe­ri­en for ele­ver­ne i 1. g og 2. g. Iføl­ge re­ge­rin­gens læn­ge ven­te­de gym­na­sieud­spil skal der læg­ges ske­ma­lag­te stu­di­e­ak­ti­vi­te­ter ind i ek­sa­mens­pe­ri­o­den i 1. g og 2. g. Der­med ser det ud til, at læ­se­fe­ri­en bli­ver fyldt op med fag­li­ge ak­ti­vi­te­ter.

Re­ge­rin­gen næv­ner som ek­sem­pel her­på sær­li­ge kur­ser for ele­ver, der skal ind­hen­te fag­ligt stof, al­min­de­lig un­der­vis­ning i fort­sæt­ter­fag el­ler skrift­li­ge op­ga­ver.

» I 1. g og 2. g er det så­dan, at der godt kan væ­re fle­re uger, hvor man egent­lig ik­ke har ek­sa­me­ner. Der kan man ud­nyt­te sko­le­å­ret bed­re, « si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ( V). Uæn­dret ud­dan­nel­ses­tid Sko­le­å­ret bli­ver alt­så lidt læn­ge­re for den en­kel­te elev. Til gen­gæld vil mæng­den af ud­dan­nel­ses­tid væ­re uæn­dret med cir­ka 2.470 ti­mer over de tre år.

» Der kom­mer ik­ke fle­re ti­mer på det ugent­li­ge ske­ma. Ele­ver­nes da­ge er al­le­re­de så fyld­te, som de kan væ­re, « ly­der for­sik­rin­gen fra mi­ni­ste­ren. For­dy­bel­ses­tid I sit net­op frem­lag­te gym­na­sieud­spil vil re­ge­rin­gen de­le gym­na­sie­ti­den op i un­der­vis­nings­tid med læ­re­re og for­dy­bel­ses­tid, hvor ele­ver­ne som ud­gangs­punkt ar­bej­der på egen hånd, en­ten hjem­me el­ler på gym­na­si­et. Frem­over får ele­ver­ne i gen­nem­snit 500 ti­mers for­dy­bel­ses­tid. Det kan sam­men­lig­nes med det, der i dag hed­der elev­tid, og som ud­gør cir­ka 630 ti­mer i lø­bet af de tre gym­na­sie­år.

» Læ­rer­ne kom­mer ik­ke til at ar­bej­de fle­re ti­mer. No­get af den tid, de i dag bru­ger på ret­te­ar­bej­de, vil de i ste­det skul­le bru­ge sam­men med ele­ver­ne. Og for den en­kel­te elev vil vi re­du­ce­re mæng­den af skrift­ligt ar­bej­de, « si­ger El­len Tra­ne Nør­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.