Ja, så væl­ger unge rig­tigt fra start af

BT - - DEBAT - AN­NI MATTHIESEN Bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Ven­stre

tin­ge­ne tæt­te­re sam­men, før unge ta­ger be­slut­nin­gen om, hvil­ken ud­dan­nel­ses­mæs­sig vej de skal gå. Grund­for­lø­bet skal æn­dres for at ty­de­lig­gø­re de fag­li­ge krav, der stil­les. Ele­ver­ne vil få in­tro­du­ce­ret stu­di­e­ret­nin­ger­nes fag­om­rå­der un­der grund­for­lø­bet, og når de se­ne­re skal væl­ge vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, så ved de, at de­res stu­di­e­ret­ning gi­ver ad­gang til ud­dan­nel­sen. I dag op­le­ver vi, at hvis ele­ver­ne i lø­bet af fol­ke­sko­len skal ta­ge

Det ty der stil­ling til stu­di­e­ret­nin­gen, så er der man­ge, der fal­der fra un­der­vejs el­ler slet

på, at ik­ke bru­ger stu­di­e­ret­nin­gen.

re­ge­rin­gen nai­ve i for­hold til at tro, at

vil be­græn­se det so­ci­a­le ik­ke har en be­tyd­ning, for­di det har det. Men vi ser, at man­ge unge un­ges ret til selv væl­ger ek­sem­pel­vis det al­me­ne gym

at be­stem­me na­si­um som en form for au­to­matvalg, for­di de næ­sten ude­luk­ken­de væl­ger på over de­res bag­grund af, hvor de­res kam­me­ra­ter

ud­dan­nel­se skal gå. Der ser vi hel­le­re, at man væl­ger me­re med hjer­nen, frem for kun at væl­ge med hjer­tet. At man over­ve­jer, om det er den vej, som man øn­sker at gå, og om man får den stu­di­e­ret­ning, som kan bru­ges til ens vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se.

VI VIL KNYTTE

VI ER IK­KE

til at un­der­stre­ge det, som en gym­na­si­a­lud­dan­nel­se re­elt er – nem­lig et spring­bræt til en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Jeg hå­ber, at vi ved hjælp af dem und­går, at så man­ge unge fal­der fra un­der­vejs, og at vi sam­ti­dig får gjort de unge me­re fag­ligt klar til, hvil­ke mu­lig­he­der de har for­ud.

TILTAGENE ER MED

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.