Nej, ele­ver kan en­de med at drop­pe ud

BT - - DEBAT - VERONIKA AHRENSBØLL SCHULTZ For­kvin­de, Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning

fi n tan­ke at prø­ve at fo­ku­se­re me­re på stu­di­e­ret­nin­ger­ne, men det er en mo­ti­va­tions­fak­tor, at man væl­ger sig ind på et em­ne, man fi nder in­ter­es­sant. Man­ge ele­ver vil ger­ne hur­ti­ge­re i gang med de­res stu­di­e­ret­ning for at fo­ku­se­re på det, man har valgt. Så det er ær­ger­ligt, at de ik­ke kan det, og jeg er be­kym­ret for, hvad det be­ty­der for klas­se­struk­tu­ren.

DET ER EN

skal igen­nem det sam­me grund­for­løb og ik­ke skal pla­ce­res i en klas­se fra start af, så er jeg ban­ge for, at man­ge får en lidt skæv start på de­res gym­na­sieud­dan­nel­se. Når man be­gyn­der i en ny og usik­ker si­tu­a­tion, er det vig­tigt, at man har nog­le kam­me­ra­ter, som man er me­re sam­men med. I den for­bin­del­se er jeg be­kym­ret for dem, som ik­ke har så me­get op­bak­ning med hjem­me­fra og der­for har brug for at få det fra kam­me­ra­ter­ne og læ­rer­ne i klas­sen.

HVIS AL­LE GYM­NA­SIE­E­LE­VER

at ele­ver­ne har god tid til at fi nde sig til ret­te på gym­na­si­et bå­de so­ci­alt og fag­ligt, og i den for­bin­del­se bli­ver det for­kor­te­de grund­for­løb for pres­set. Jeg fryg­ter, at fl ere ele­ver vil drop­pe ud, for­di hvis man ik­ke har tryg­he­den, så kan man en­de med at gi­ve op på for­hånd el­ler eft er me­get kort tid. Over­ord­net set ty­der det på, at re­ge­rin­gen vil be­græn­se un­ges ret til selv at be­stem­me over de­res ud­dan­nel­se og mu­lig­hed for at æn­dre in­ter­es­ser i lø­bet af gym­na­si­et, og det er jeg be­kym­ret for.

DET ER VIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.