Det er langt­fra nok, at du har lyst

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

IDan­mark har vi fri og li­ge ad­gang til ud­dan­nel­se. Det er et rig­tig godt prin­cip, som be­ty­der, at ud­dan­nel­se er skat­te­fi nan­si­e­ret, og at al­le – uan­set pen­ge­pung el­ler for­æl­dre­nes bag­grund – kan få den ud­dan­nel­se, de har lyst til, hvis alt­så ev­ner­ne og fl iden ræk­ker. DESVÆR­RE BLI­VER DEN sid­ste del af min sæt­ning oft e glemt. Man fo­ku­se­rer på ly­sten og glem­mer ev­ner­ne og fl iden. Det så vi for ek­sem­pel i går, hvor re­ge­rin­gen kom med sit læn­ge ven­te­de ud­spil på gym­na­sie­om­rå­det.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by læg­ger nem­lig op til at ind­fø­re et ka­rak­ter­krav på 4 i fol­ke­sko­lens dansk- og ma­te­ma­tikprø­ver for at få ad­gang til gym­na­si­et. Og straks be­gynd­te kri­ti­ker­ne at rå­be op om uret­fær­dig­hed, ulig­hed og ge­ne­rel ka­ta­stro­fe, li­ge­som re­ge­rin­gen blev be­skyldt for at væ­re eli­tær.

Men det er be­stemt ik­ke no­gen ka­ta­stro­fe at vi­se de unge men­ne­sker, at det kræ­ver ev­ner og fl id på et vist ni­veau at få no­get ud af en gym­na­sieud­dan­nel­se. I dag en­der 38 pro­cent af gym­na­sie­e­le­ver­ne med en­ten at fal­de fra el­ler at få et job, som slet ik­ke kræ­ver, at de har gå­et i gym­na­si­et. Alt­så vil­le det ha­ve væ­ret bed­re for dem, hvis de al­drig var be­gyndt.

Det er na­tur­lig­vis umu­ligt på for­hånd at ud­pe­ge dis­se 38 pro­cent, men ka­rak­te­rer er en ret god in­di­ka­tor. Hvis man ik­ke kan få et 4- tal i dansk og ma­te­ma­tik i fol­ke­sko­len, så vil det væ­re svært at føl­ge med i un­der­vis­nin­gen på gym­na­si­et – i hvert fald på det ni­veau, hvor un­der­vis­nin­gen bur­de be­fi nde sig.

For det er jo det an­det pro­blem med gym­na­si­et. Ni­veau­et er fal­den­de, og un­der­vi­ser­ne på uni­ver­si­te­ter­ne har i fl ere år ad­va­ret om, at de nye stu­de­ren­de sim­pelt­hen har lært alt for lidt i gym­na­si­et. Jeg har i fl ere år ar­bej­det som ek­stern lek­tor på uni­ver­si­te­tet og har op­le­vet stu­de­ren­de på over­byg­nin­gen, som hver­ken kun­ne fi nde ud af at sta­ve, sæt­te kom­ma­er el­ler afl eve­re til ti­den.

Hvis man ind­fø­rer ad­gangs­krav, gør man no­get ved beg­ge pro­ble­mer: Unge men­ne­sker, som vil pas­se bed­re ind på an­dre ty­per ung­doms­ud­dan­nel­ser, får et puf i dén ret­ning, mens gym­na­sie­e­le­ver- Er der no­gen kunst­ne­re el­ler mu­sik­gen­re, som mang­ler på årets festi­val? nes sam­le­de stand­punkt sti­ger, så læ­rer­ne bed­re kan un­der­vi­se på det ret­te ni­veau.

Det kræ­ver ev­ner og fl id på et vist ni­veau at få no­get ud af en gym­na­sieud­dan­nel­se

SKIF­TEN­DE REGERINGER HAR læn­ge haft som mål, at fl ere unge skal ha­ve en ung­doms­ud­dan­nel­se. Det er og­så et fi nt og rig­tigt mål. Men hvem si­ger, at det ab­so­lut skal væ­re en gym­na­sieud­dan­nel­se? Der er man­ge an­dre go­de ung­doms­ud­dan­nel­ser at væl­ge imel­lem.

Og hvem er egent­lig de eli­tæ­re her? Er det dem, som på­pe­ger, at det kan væ­re li­ge så godt for de unge at få en an­den form for ud­dan­nel­se? El­ler er det dem, som in­si­ste­rer på, at gym­na­si­et er så fi nt, for­nemt og smag­fuldt, at det er synd for samt­li­ge unge men­ne­sker, som ik­ke kan kom­me ind?

Den se­ne­ste sæ­son af ’ X Fa­ctor’ slut­te­de i fre­dags. Me­get kan man me­ne om Thomas Bla­ch­man, men hans ved­hol­den­de kri­tik af ti­dens ’ du kan, hvad du vil’- man­tra er sta­dig ak­tu­el og sta­dig til­trængt.

For nej, unge men­ne­sker kan ik­ke nød­ven­dig­vis bli­ve til li­ge præ­cis dét, de al­ler­helst vil. De kan bli­ve til det, de har ly­sten og ev­ner­ne til.

Og det er så­mænd og­så godt nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.