Ul­rik Wilbek: De bog­ligt sva­ge svig­tes

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Der er al­tid no­get, man er god til. Det gæl­der ba­re om at fi nde ud af, hvad det er. Så­dan ly­der det fra den livs­klo­ge kran­fø­rer i Ole Lund Kir­ke­gaards forun­der­li­ge ’ Gum­mi- Tarzan’.

Og no­gen­lun­de på sam­me må­de ly­der det fra Ul­rik Wilbek, nyvalgt borg­mester­kan­di­dat for Ven­stre i Vi­borg til næ­ste års kom­mu­nalvalg.

Den nu­væ­ren­de sport­s­chef for Dansk Hånd­bold For­bund åb­ner nu for, hvad han vil ar­bej­de for po­li­tisk – i fald han skul­le en­de med borg­mester­kæ­den om hal­sen.

Hans hjer­tesag er at ar­bej­de for, at de man­ge unge, som i dag bli­ver tabt på gul­vet, for­di de ik­ke er bog­ligt stær­ke. Så de får bed­re mu­lig­he­der, og der bli­ver sat langt me­re fo­kus på det, de kan. På det punkt har land­spo­li­ti­ker­ne nem­lig be­gå­et en stor fejl i Wil­be­ks øj­ne.

» Jeg sy­nes, der er ble­vet be­gå­et en ek­la­ta­nt fejl i sam­fun­det gen­nem en pe­ri­o­de; nem­lig at hold­nin­gen har væ­ret, at al­le uan­set ev­ner ab­so­lut skal ha­ve en bog­lig ud­dan­nel­se, og al­le ab­so­lut skal gå vi­de­re til et el­ler an­det, « si­ger Ul­rik Wilbek i sit før­ste in­ter­view som borg­mester­kan­di­dat.

Han ud­dy­ber: » Der er 10- 15 pro­cent af vo­res be­folk­ning, som ik­ke er bog­ligt eg­ne­de og hel­ler ik­ke in­ter­es­se­rer sig for det. Og hvad sker der med dem? Jo, de får en mas­se ne­der­lag, og ne­der­la­ge­ne gør, at de mi­ster selv­værd. Og når man mi­ster selv­værd, så tror man til sidst ik­ke på, at man kan no­get som helst. Vi skal me­get ger­ne al­le­re­de tid­ligt i fol­ke­sko­len fi nde ud af, hvad det er, de unge rent fak­tisk kan, « si­ger Ul­rik Wilbek, der i sam­me ån­de­d­rag kon­sta­te­rer, at den grup­pe unge, han ta­ler om, som oft est er dem, der hav­ner på el­ler må­ske al­le­re­de er hav­net på kon­tant­hjælp og uden for fæl­les­ska­bet. ’ In­klu­sion er smukt – men ...’ ’ Gum­mi- Tarzan- pæ­da­go­gik’ er af­prø­vet som for­søg i en­kel­te klas­ser rundt om i lan­det. Men kun i me­get lil­le må­le­stok. Hvis Ul­rik Wilbek får magt, som han har agt, drøm­mer han om at kun­ne frem­me mu­lig­he­der­ne for at kom­bi­ne­re al­min­de­lig sko­le­gang med prak­tisk læ­ring – in­den­for al­min­de­lig sko­le­tid.

» Der er man­ge af de her unge men­ne­sker, som har haft en rig­tig svær sko­le­gang og der­eft er kom­mer ud og fort­sat har det svært med den må­de, sam­fun­det i dag er ind­ret­tet på. De kom­mer ud og er kort eft er på over­før­sels­ind­komst. Jeg bræn­der me­get for, at vi skal gø­re det bed­re. Dels at vi får dem i gang med no­get. Men be­stemt og­så for at fore­byg­ge, så der ik­ke kom­mer fl ere. Og det her er jo slet ik­ke no­get, der ik­ke kan la­de sig gø­re. Det er no­get, som først og frem­mest kræ­ver en hold­nings­æn­dring i for­hold til, at man ik­ke kan in­klu­de­re al­le. In­klu­sion er smukt – men det er ik­ke re­a­li­stisk i al­le sam­men­hæn­ge, « me­ner han.

Han fo­re­stil­ler sig, at man som elev i fol­ke­sko­len må­ske al­le­re­de i 5.- 6.- 7. klas­se kan prø­ve no­get an­det end blot den bog­li­ge del in­den­for al­min­de­lig sko­le­tid, hvis det lig­ger bed­re til en. Ta­lent­klas­ser i hånd­værk » Vi er jo og­så på vej til­ba­ge til den gam­le mester­læ­re i en del fag. Hvor­for la­ver vi så ik­ke ta­lent­klas­ser i hånd­værk, når man gør det in­den­for alt mu­ligt an­det i sko­len, « spør­ger han re­to­risk.

Selv om Ul­rik Wilbek når at få bå­de ge­sti­ku­le­ret og talt sig varm i lø­bet af in­ter­viewet, un­der­stre­ger han, at han ik­ke vil fø­re valg­kamp i uti­de. Der er trods alt me­re end halvan­det år til kom­mu­nalval­get.

Da han tid­li­ge­re på ugen blev valgt som Ven­stres borg­mester­kan-

BLÅ BOG 57- åri­ge Ul­rik Wilbek har, si­den han var 30, be­skæft iget sig pro­fes­sio­nelt med hånd­bold. Ved næ­ste års kom­mu­nalvalg går han eft er borg­mester­po­sten i Vi­borg Kom­mu­ne for Ven­stre. Hvis det lyk­kes ham at vin­de nøg­len til borg­mester­kon­to­ret, stop­per han i sit nu­væ­ren­de job som sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund. di­dat i Vi­borg uden mod­kan­di­da­ter, stil­le­de han op pri­mært på op­for­dring fra de lo­ka­le væl­ger­for­e­nin­ger, men og­så fra Ven­stre på land­s­plan. For Ul­rik Wilbek er en pro­fi l, som for­ment­lig kan til­træk­ke stem­mer. Hvor man­ge, kan kun ti­den vi­se.

Par­ti­et har ik­ke haft borg­mester­po­sten i Vi­borg si­den 1990, da by­ens første­mand hed Jør­gen Ca­to Ni­el­sen. Så det er be­stemt ik­ke no­gen gi­ven ting, at Ul­rik Wilbek, som ved val­get vil væ­re fyldt 59 år, får over­dra­get nøg­len til det fi ne hjør­ne­kon­tor i det im­po­ne­ren­de rå­d­hus. Borg­mester­drøm » Jeg for­ven­ter ik­ke no­get som helst, for det er det dum­me­ste, man over­ho­ve­det kan gø­re. Men jeg går da eft er at bli­ve borg­me­ster. Det har jeg til­sva­ren­de og­så sagt i for­bin­del­se med hånd­bold: At vi går eft er at vin­de guld. Men der er jo nog­le gan­ge, hvor vi ik­ke har vun­det guld al­li­ge­vel. Så for mig hand­ler det først og frem­mest om at gø­re et godt styk­ke ar­bej­de, at op­fø­re mig or­dent­ligt og at sam­ar­bej­de med de øv­ri­ge par­ti­er. Vi vil jo over­ord­net det sam­me – at gø­re det så godt som mu­ligt til gavn for kom­mu­nen, « si­ger Ul­rik Wilbek.

På spørgs­må­let om han har am­bi­tio­ner om land­spo­li­tik, fal­der sva­ret promp­te:

» Nej! Det har jeg ik­ke. Jeg har fak­tisk gen­nem ti­den få­et til­budt fl ere me­get in­ter­es­san­te valg­kred­se, hvis jeg vil­le væ­re fol­ke­tings­po­li­ti­ker. Men det har al­drig haft min in­ter­es­se. Det er lo­ka­l­om­rå­det, jeg bræn­der for. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.