Nu kan det ko­ste 22.000 kr. i bø­de at kø­be sex i Frank­rig

BT - - NYHEDER -

SEXKØB Frank­rigs par­la­ment vedt­og i går en lov, som gør det ulov­ligt at kø­be sex. Med den nye lov ri­si­ke­rer se­xkun­der at skul­le be­ta­le en bø­de på op mod 3.500 eu­ro - el­ler godt 22.000 kro­ner - hvis de bli­ver ta­get. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP, der rap­por­te­rer, at man­ge se­x­ar­bej­de­re i går eft er­mid­dag de­mon­stre­re­de for­an par­la­men­tet i Paris.

Den nye lov ram­mer Frank­rigs om­kring 30.000 prosti­tu­e­re­de, hvoraf fi re ud af fem er ud­læn­din­ge.

Ruff eri er ulov­ligt i al­le eu­ro­pæ­i­ske lan­de, men Frank­rig bli­ver med loven det kun fem­te land, hvor man straff er de prosti­tu­e­re­des kun­der. Det gør man og­så i Sve­ri­ge, Nor­ge, Island og Stor­bri­tan­ni­en.

I 1999 blev Sve­ri­ge det før­ste land i ver­den, som gjorde det ulov­ligt at be­ta­le for sex. Off ent­li­ge per­so­ner pro­teste­rer Med den nye lov kan se­xkun­der bli­ve straff et med en bø­de på 1.500 eu­ro - godt 11.000 kro­ner - ved før­ste over­træ­del­se. Ved gen­tag­ne over­træ­del­ser sti­ger bø­den til 3.500 eu­ro.

Loven har delt van­de­ne i Frank­rig. 343 for­fat­te­re, sku­e­spil­le­re og an­dre off ent­li­ge per­so­ner har un­der­skre­vet et ma­ni­fest, hvori de kræ­ver ret­ten til at gå til prosti­tu­e­re­de.

Ar­ki­tek­ten bag lov­for­sla­get, so­ci­a­li­sten Maud Oli­vi­er, har sagt, at hun me­ner, at prosti­tu­e­re­de skal ses som » of­re og ik­ke læn­ge­re som for­bry­de­re « .

» Den­ne lov er af­gø­ren­de for, at vi får sat en stop­per for tan­ken om, at det er nor­malt at kø­be en an­dens krop, « si­ger Maud Oli­vi­er.

Den nye lov gør det sam­ti­dig ob­liga­to­risk for lo­vover­træ­der­ne at del­ta­ge i et kur­sus, hvor de læ­rer om de be­tin­gel­ser, som prosti­tu­e­re­de ar­bej­der un­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.