Den sid­ste sto­re kra­ge er flø­jet hjem

BT - - NYHEDER -

ter før an­gre­bet på lands­by­en stjal han ik­ke ba­re én men 50 he­ste fra na­zi­ster­nes stald og skræm­te dem væk, mens han sang en af stam­mens tra­di­tio­nel­le san­ge. Bro mel­lem to ver­de­ner På freds­si­den har Joe Me­di­ci­ne Crow og­så le­vet op til en an­den arv, nem­lig stam­mens over­le­vel­se. Ik­ke ba­re den fy­si­ske del, men og­så den men­tale, tro­en på sig selv og si­ne rød­der. Og han har væ­ret en for­kæm­per for unge mænd og kvin­ders ud­dan­nel­se som et mid­del til må­let.

En bro mel­lem to ver­de­ner, er han ble­vet kaldt. Og det var den bro, præ­si­dent Oba­ma i 2009 valg­te at til­de­le den stør­ste ære, en ci­vil kan op­nå i USA. Fri­heds­me­dalj­en.

Søn­dag kun­ne bro­en ik­ke hol­de læn­ge­re. Joe Me­di­ci­ne Crow udån­de­de på et ho­spi­ce i by­en Bil­lings, Mon­ta­na.

» Han var mit ét og alt. Jeg tror al­drig, at jeg bli­ver i stand til at fyl­de hans sko, « si­ger søn­nen Ro­nald Me­di­ci­ne Crow til den lo­ka­le avis Bil­lings Ga­zet­te.

på den ame­ri­kan­ske hærs si­de, her­un­der ge­ne­ral Cu­ster i sla­get ved Litt­le Big Horn. to da­ge lan­ge kamp.

fra sioux- og cheyen­ne­stam­men ud­gjor­de ’ fjen­den’.

i den

– blandt dem me­ni­ge fra Crow- stam­men, hvis land var ble­vet in­va­de­ret – ud­gjor­de 7. ka­va­le­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.