Islands re­ge­ring bli­ver sid­den­de

BT - - NYHEDER -

Islands to bor­ger­li­ge re­ge­rings­par­ti­er Framsók­nar­flok­kurin og Sjál­f­stæðis­flok­kurinn har be­slut­tet at fort­sæt­te sam­ar­bej­det og vil ud­pe­ge en ny stats­mi­ni­ster, for­tæl­ler en re­ge­rings­kil­de ons­dag iføl­ge Reu­ters.

Kil­den til­fø­jer, at Islands mi­ni­ster for fi­ske­ri og land­brug Si­gur­dur In­gi Jo­hanns­son, som og­så er næst­for­mand for Framsók­nar­flok­kurin, er fa­vo­rit til at over­ta­ge stats­mi­ni­ste­ri­et ef­ter Sig­mun­dur David Gunn­laugs­son. Sidst­nævn­te går af, ef­ter at hans navn er duk­ket op i de læk­ke­de Pa­na­mapa­pi­rer, der vi­ser, han skul­le ha­ve for­bin­del­se til et ad­vo­kat­fir­ma i Pa­na­ma, der hjæl­per med skat­te­und­dra­gel­se, men bli­ver sid­den­de som par­ti­for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.