Eksplosion i di­ab

BT - - NYHEDER -

Ma­ve­sæk­ken Gluko­se ( suk­ker)

In­sulin

Bugs­pyt­kir­t­len der nu ap­pel­le­rer om en glo­bal ind­sats til fore­byg­gel­se.

Det er først og frem­mest ty­pe 2- di­a­be­tes, der er for­bun­det med livs­stil, der er i eks­plo­siv vækst. cir­ka 320.000 til 650.000 i 2025. Fore­nin­gen har op­gjort ud­gif­ter, der er for­bun­det til syg­dom­men til 32 mia. kro­ner. Ud­gif­ten vil vok­se til 60 mia. kr. i 2025.

» Vi ser, sagt med al respekt for de syg­dom­me, at der er me­get fo­kus på kræft og de­mens. Den se­ne­ste hand­lings­plan mod di­a­be­tes er fra 2003, og vi me­ner, der er brug for en ny, « si­ger Hen­rik Ne­der­gaard.

» Jo, man har selv et an­svar og kan gø­re me­get selv. Jeg sy­nes ik­ke, det skal bli­ve re­li­gi­øst, men man skal spi­se for­nuf­tigt, la­de væ­re med at drik­ke for me­get al­ko­hol, und­gå at ry­ge og få en halv ti­mes mo­tion om da­gen « , si­ger Hen­rik Ne­der­gaard

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V). Hun har ik­ke haft mu­lig­hed for et in­ter­view.

di­a­be­tes, pro­du­ce­rer du for lidt in­sulin - el­ler det in­sulin, du pro­du­ce­rer, fun­ge­rer ik­ke så godt. Suk­ker­stof­fer­ne kan ik­ke kom­me ind i krop­pens cel­ler, el­ler har svært ved det - der­for bli­ver det i blo­det og med­fø­rer at blod­suk­ke­ret sti­ger kan ska­de di­ne blod­kar og øge ri­si­ko­en for føl­ge- syg­dom­me. Der­for er det vig­tigt, at man som di­a­be­ti­ker hol­der øje med, om blod­suk­ke­ret æn­drer sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.