Lars Ul­rich får sin vil­je

BT - - NYHEDER -

De har sand­syn­lig­vis væ­ret den pri­mæ­re mu­si­kal­ske ry­grad i min krop

HALL OF FAME Lars Ul­rich har læn­ge slå­et på trom­me for, at det bri­ti­ske ro­ck­band De­ep Purp­le skul­le op­ta­ges i den forjæt­te­de Ro­ck and Roll Hall of Fame, og i mor­gen får han en­de­lig sin vil­je. Ul­rich vok­se­de selv op til ly­den af de hårdt­slå­en­de bri­ter, og han glæ­der sig der­for til ce­re­mo­ni­en i New York, hvor han er in­vi­te­ret som en sær­lig gæst.

» Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg har talt me­get højt om min be­un­dring for De­ep Purp­le. De har sand­syn­lig­vis væ­ret den pri­mæ­re mu­si­kal­ske ry­grad i min krop, si­den jeg hør­te dem før­ste gang som niårig, « for­tal­te den dan­ske trom­mesla­ger for ny­lig til Ra­dio. com.

» Jeg er sik­ker på, at man­ge men- ne­sker har hørt mig si­ge, at det er på hø­je tid, at de bli­ver ind­lem­met i Ro­ck and Roll Hall of Fame, men nu er de her: Hal­le­luja. « Vok­se­de op med De­ep Purp­le Lars Ul­rich blev selv op­ta­get i det fi­ne sel­skab med Me­tal­li­ca i 2009, og der­med over­ha­le­de han si­ne eg­ne ido­ler, der var ét af 70’ er­nes sto­re ro­ck­nav­ne.

» Da jeg vok­se­de op i Kø­ben­havn i de tid­li­ge 70’ ere, var De­ep Purp­le det stør­ste ro­ck­band. Der var tre sto­re band den­gang: Led Zep­pe­lin, Bla­ck Sab­bath og De­ep Purp­le. I Skan­di­navi­en og Tys­kland var De­ep Purp­le de stør­ste, « for­tæl­ler Ul­rich.

Ud over De­ep Purp­le bli­ver Che­ap Tri­ck, Ste­ve Mil­ler, Chi­ca­go og rap­grup­pen N. W. A og­så op­ta­get i Ro­ck and Roll Hall of Fame i den­ne om­gang.

Lars Ul­rich

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.