Kul­tur Sol­da­ten og bal­le­rin

BT - - KULTUR -

FILM uskylds­re­ne syl­fi de. Tvær­ti­mod. Hun er en kvin­de, der ud­nyt­ter mænd til at til­freds­stil­le eg­ne seksu­el­le be­hov og ger­ne slår en gi­gabøvs, når hun bun­der en ba­jer. En fi n ka­rak­ter­teg­ning, men og­så på kan­ten af kli­che­en. God ke­mi, me­e­en... Nu­vel, den stæ­di­ge So­fi e in­si­ste­rer på at hjæl­pe Thomas med genop­træ­nin­gen, sød mu­sik op­står … og … ja, me­re skal ik­ke rø­bes her.

Fil­men er stær­ke­st, når den føl­ger Thomas’ fy­si­ske og men­tale kamp for at fi nde til­ba­ge til et liv, der gi­ver me­ning. Sce­ner­ne, hvor han kæm­per for at genop­træ­ne og ac­cep­te­re de små benstum­per, fø­les bå­de re­a­li­sti­ske og dybt be­væ­gen­de. De er iføl­ge fi lmens eft er­skrift og­så byg­get på et vir­ke­ligt sam­ar­bej­de mel­lem bal­let­dan­se­re og be­nam­pu­te­re­de sol­da­ter.

Til gen­gæld vir­ker sel­ve kær­lig­heds­hi­sto­ri­en mel­lem Thomas og den selvsik­re dan­se­rin­de So­fi e no­get kon­stru­e­ret og ik­ke van­vit­tig tro­vær­dig, selv­om ke­mi­en mel­lem de to ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­re er god.

Un­der­vejs kan man godt kom­me i tvivl om, hvad det egent­lig er for en hi­sto­rie, ’ De stand­haft ige’ vil for­tæl­le? Er det et so­ci­al­re­a­li­stisk drama om en sår­et sol­dats kamp for at ven­de til­ba­ge til li­vet?

Er det et me­lodra­ma om umu­lig kær­lig­hed mel­lem en be­nam­pu­te­ret sol­dat og en smuk bal­let­dan­ser - el­ler er det en ro­man­tisk ko­me­die, så­dan som slut­nin­gen in­di­ke­rer? Gen­re­for­vir­ring stø­jer Der er no­get gen­re­for­vir­ring, som stø­jer. Når det er sagt, så er ’ De stand­haft ige’ end­nu til­trængt fi lm om Dan­marks en­ga­ge­ment i Af­g­ha­ni­stan og den enor­me pris, som man­ge me­ni­ge sol­da­ter kom til at be­ta­le i en krig, som må­ske slet ik­ke var of­re­ne værd.

At den så al­li­ge­vel ind­g­y­der lidt tro, håb og kær­lig­hed, skal man vel ik­ke kim­se ad.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.