’ Frost’ for vi­de­re­kom­ne

BT - - KULTUR -

FILM

’ The Hunts­man: Win­ter’s War’ Fantasy ad­ven­tu­re ** ****

De to al­ler­bed­ste bør­ne­kri­ge­re - Eric og Sa­ra - kon­kur­re­rer selv­føl­ge­lig med hin­an­den, li­ge­som i al­le an­dre bør­ne- og ung­doms fantasy- hi­sto­ri­er, og de en­der selv­føl­ge­lig og­så med at fo­rel­ske sig i hin­an­den som voks­ne ( Chris Hem­sworth og Jes­si­ca Chastain). Det gør man ik­ke ustraf­fet i Frey­as kær­lig­heds­lø­se ri­ge. Ufri­vil­li­ge grin Spol syv år frem i tid, og vi er plud­se­lig, hvor et­te­ren slut­te­de. Den on­de Ra­ven­na er død ( el­ler er hun?) og jæ­ge­ren Eric hvirv­les ind i jag­ten på det kend­te ’ lil­le spejl på væg­gen der’, for alt vil gå gru­e­lig galt, hvis is­dron­nin­gen får si­ne frost­fi ngre i spej­let først.

Til trods for de fl ot­te kostu­mer, overdå­di­ge CGI- sce­ner ( især med fro­sten), og end­nu fl ere kend­te kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re, lyk­kes det al­li­ge­vel ik­ke spil­le­fi lm­de­butan­ten, in­struk­tør Cedric Ni­co­las- Troy­an at la­ve en fi lm, som i det mind­ste hol­der stan­dar­den fra et­te­ren. Selv­om bud­ska­bet om, at kær­lig­he­den over­vin­der alt, er sim­pelt, så er hi­sto­ri­en og hand­lin­gen for vi­de­re­kom­ne. Alt alt for over­fl adisk og ro­det.

Hu­moren læg­ges i hæn­der­ne på de dril­len­de dvær­ge ( nu med da­mer), men desvær­re er der fl ere ufri­vil­li­ge grin end fri­vil­li­ge.

Hvor blev dron­nin­gens on­de bror, Finn, egent­lig af i prequel- de­len?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.